Τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου παροχής υπηρεσιών περισυλλογής, ημερήσιας φροντίδας και επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2020, ενέκρινε στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για την περισυλλογή των ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς.

Φωτό: inkomotini.news

Τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται, αφού πρώτα υποβληθούν σε κτηνιατρικό έλεγχο, οδηγούνται στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς μέχρι την αποθεραπεία τους, και εφόσον είναι υγιή επαναφέρονται/επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Επειδή ωστόσο ο Δήμος Κομοτηνής δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο, αλλά ούτε και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, οι εργασίες περισυλλογής και επανένταξης των αδέσποτων ζώων, η σίτιση αυτών, το στάβλισμα των κελιών και η παροχή καθημερινού πόσιμου νερού, δεν μπορούν να γίνουν από προσωπικό του Δήμου. Και καθώς κατ’ εξαίρεση και στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν αυτές είναι ειδικής φύσεως και για την εκτέλεση τους απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία που δεν διαθέτει το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, είτε τεχνικά μέσα που επίσης δεν έχει ο Δήμος, το δημοτικό συμβούλιο έκρινε σκόπιμο οι εργασίες να ανατεθούν σε ειδικό συνεργείο προς αποφυγή τραυματισμών από επιθετικά ζώα και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα, καθώς και για την προστασία των αδέσποτων ζώων, την καλή μεταχείριση και ευζωία τους, και την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων λύσσας.

Σύμφωνα με την από 12-11-2019 μελέτη που συντάχθηκε από τηνΔ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 129.071,60 € με Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020, και αφορά συγκεκριμένα την περισυλλογή και επανένταξη των αδέσποτων ζώων, έξοδα μετακίνησης τραυματισμένων ζώων σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, αναλώσιμα υλικά, τη μισθοδοσία δύο κτηνιάτρων και έξοδα για την σίτιση και το στάβλισμα των αδέσποτων ζώων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών.