Σε επείγουσα ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, Ειρηνοδίκου Γ΄, Βασιλικής Κατσικάκη, αναφέρονται τα εξής:

Αφού λάβαμε υπόψη μας :
1) Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ69239 (ΦΕΚ Β’ 4777/29-10-2020) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4709/23-10-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», με διάρκεια ισχύος από 24-10-2020 έως και 6-11-2020,
2) Την υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4709/23-10-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης –
Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών –
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικρατείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», με διάρκεια ισχύος από 24-10-2020 έως και 6-11- 2020,
3) Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020),
4) Τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, για το χρονικό διάστημα από 30.10.2020 έως και 06.11.2020

Ι) Ειδικότερα:
Α) 1. Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων όλων των
διαδικασιών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής.
2. Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των
υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου, καθώς και η παραγραφή των συναφών
αξιώσεων.
Β) 1. Εξαιρείται της αναστολής η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών
διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές
διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, που ορίζει τη διάρκειά της παράτασης των προσωρινών διαταγών
2. Αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες σωρεύεται αίτημα
χορήγησης προσωρινής διαταγής, θα γίνονται δεκτές για κατάθεση μετά από έγκριση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, εφόσον κριθούν από αυτόν ως
κατεπείγοντα. Ο ίδιος θα αποφασίζει με το ίδιο κριτήριο για το χρόνο
προσδιορισμού της συζήτησής τους.
3. Η δημοσίευση αποφάσεων
Αναφορικά με τη λειτουργία της γραμματείας του Ειρηνοδικείου:
Περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που
κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας έχουν
κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Πιστοποιητικά
και αντίγραφα αποφάσεων, κληρονομητηρίων, διατάξεων αναγνώρισης
σωματείων θα εκδίδονται και θα χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μετά από έγκριση της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, καθημερινά από 10.00 έως 13.00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Θα χορηγούνται αντίγραφα των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το
διάστημα αυτό.
Αναστέλλονται από 30.10.2020 έως και 06.11.2020:
Α) Οι καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών καθώς επίσης και των
ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου,
Β) Οι αιτήσεις διαταγής πληρωμής και χορήγησης απογράφων,
Γ) Οι συναινετικές προσημειώσεις,
Ε) Οι αιτήσεις συμβιβαστικής επέμβασης (άρθρο 209 ΚΠολΔ),
ΣΤ) Η έκδοση των προβλεπομένων από το Νόμο πιστοποιητικών, καθώς και
η σύνταξη δηλώσεων αποποίησης (πλην εξαιρετικά επειγουσών
περιπτώσεων, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας),
Ζ) Η δημοσίευση διαθηκών,
Η) Η σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων,
Θ) Οι δηλώσεις τρίτου,
Ι) Η βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής συναινετικών διαζυγίων,
ΙΙ. Αναφορικά με τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του
Δικαστηρίου αποφασίζουμε τα κατωθι:
Την τήρηση από όλους τους εισερχομένους στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας, ήτοι: α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας, β) χρήση αντισηπτικού (υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου), β) τήρηση της νόμιμης απόστασης μεταξύ τους (κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο), γ) είσοδος ενός ατόμου κάθε φορά εντός εκάστου γραφείου της γραμματείας του Ειρηνοδικείου. Όσοι βρίσκονται σε αναμονή θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους την ως άνω απολύτως αναγκαία απόσταση.  Παρακαλούνται οι κύριοι Δικηγόροι κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, να περιορίσουν κατά το δυνατό την προσέλευσή τους στη Γραμματεία κατά τις ορισθείσες ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και να προτιμούν για την εξυπηρέτησή τους την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία.

Ηλεκτρονική διεύθυνση : eirkomotinis@gmail.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531060546, 60549, 60551, 60630
Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου 2020