Ο Δήμος Κομοτηνής, σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στην μίσθωση ενός ακινήτου, για να καλύψει τις ανάγκες της Κοινωνικής του Υπηρεσίας.

Η επιλογή του ακινήτου θα γίνει με τη διαδικασία της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, η οποία θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγεια μονοκατοικία, νομίμως υφιστάμενη και στατικώς επαρκής, αποτελούμενη από δύο υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα και W.C., και με δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινητική δυσλειτουργία. Επίσης, πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (φωτισμός, αερισμός, εγκαταστάσεις παροχής νερού, ρεύματος κ.λπ.), να έχει ωφέλιμο εμβαδόν 70 τ.μ. περίπου, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα να μην υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 5 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης από μέρους του Δήμου, και θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Όσοι διαθέτουν ακίνητο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδιαφέρονται να το εκμισθώσουν στον Δήμο, μπορούν να καταθέσουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος στη δημοπρασία που θα διενεργηθεί στις 31 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής (κ. Κωνσταντίνο Χαμαμτζόγλου, τηλ. 2531352455), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.