Η Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Κομοτηνής εξέτασε 21 αιτήσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες είχαν υποβληθεί από δημότες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς. Ανάμεσά τους ήταν η αίτηση της Τροχαίας Κομοτηνής για τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Ηρώων, στα σημεία συμβολής µε τις καθέτους της (διαβάστε εδώ την εξέλιξή της).

Από τις υπόλοιπες 20 αιτήσεις, έγιναν δεκτές και τίθενται άμεσα σε ισχύ οι 10. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ενώ οι αποφάσεις της τελευταίας εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εξέλιξή καθεμιάς τους:

1.Αίτηση του Σωματείου Α.Μ.Ε.Α Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης µε την οποία ζητούσε τη δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ πλησίον των γραφείων της Πρόνοιας, στην οδό Σµύρνης, παραπλεύρως του 1ου ΚΑΠΗ.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, αποφασίζοντας ότι η θέση Α.Μ.Ε.Α θα επιλεγεί από τις ήδη καθορισμένες θέσεις στάθμευσης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

2.Αίτηση επαγγελματία µε την οποία ζητούσε τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Σισµάνογλου & Νικ. Φωκά.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι στην µεν Σισµάνογλου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, στη δε Νικ. Φωκά το πλάτος της δεν επιτρέπει θέση φορτοεκφόρτωσης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

3.Αίτηση δημότη µε την οποία ζητούσε τη δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ναρσή 23.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

4.Αίτηση επαγγελματία µε την οποία ζητούσε τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Σαγγαρίου & Φιλλίπου.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι στην περιοχή δεν υπάρχει αυξημένη εμπορική δραστηριότητα. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

5.Αίτηση δημότη µε την οποία ζητούσε τη μείωση του ορίου ταχύτητας και τη δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Μαραθώνος & Ολύµπου.

 Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι το όριο ταχύτητας είναι καθορισμένο και οι κυκλοφοριακές συνθήκες δεν απαιτούν διάβαση πεζών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

6.Αίτηση του Συλλόγου Α.µε.Α «ΠΕΡΠΑΤΩ» µε την οποία ζητούσε τη δημιουργία δύο επιπλέον θέσεων στάθμευσης στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι θεωρεί ότι επαρκούν οι υφιστάμενες δύο θέσεις. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

7.Αίτηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, µε την οποία ζητούσε τη δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης για τα οχήματα της υπηρεσίας επί της οδού Παρασίου, στο ύψος των γραφείων της.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στην περιοχή είναι ελάχιστες. Ωστόσο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τάχθηκε υπέρ του αιτήματος, παραχωρώντας µία θέση στάθμευσης µόνο για τα οχήματα της υπηρεσίας επί της οδού Σοφίας Βέµπο, μεταξύ της Παρασίου και της Αγ. Γεωργίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8.Αίτηση επαγγελματία µε την οποία ζητούσε τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στις οδούς Σοφούλη ή Φρουρίου για τις ανάγκες του καταστήματός της στην οδό Φιλλίπου 13.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι στις οδούς Σοφούλη και Φρουρίου θα γίνουν εργασίες ανάπλασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

9.Αίτηση δημότη µε την οποία ζητούσε τη δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Λίσσου 15 για το αυτοκίνητό του.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

10.Αίτηση επιχείρησης  µε την οποία ζητούσε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από την δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής της, στην οδό Εµµανουήλ Μαρινάκη 1.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος διότι ορίζονται θέσεις στάθμευσης στα σχέδια της υπηρεσίας δόμησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

11.Αίτηση επαγγελματιών της οδού Παρασίου µε την οποία ζητούσαν τον καθορισμό μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Παρασίου.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, διότι η οδός έχει αυξημένη εμπορική κίνηση και δε διαθέτει θέση φορτοεκφόρτωσης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

12.Αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς µε την οποία ζητούσε την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (μετακινούμενων) επί της Λ. Ηρώων, μπροστά από την κύρια είσοδό της, προκειμένου να εξασφαλίζεται χώρος κατά τις πρωινές ώρες για χρήση από οχήματα χρηματαποστολών.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

13.Αίτηση επαγγελματία µε την οποία ζητούσε τον καθορισμό μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αίνου.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος διότι η οδός έχει αυξημένη εμπορική κίνηση και δε διαθέτει θέση φορτοεκφόρτωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τάχθηκε κατά του αιτήματος, με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ατομικό αίτημα, επισημαίνοντας ότι αυτό μπορεί να επανέλθει εφόσον προέρχεται από περισσότερους επαγγελματίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14.Αίτηση δημότη µε την οποία ζητούσε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από την δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής του στην οδό Κουντουριώτου 13.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, διότι ορίζονται θέσεις στάθμευσης στα σχέδια της υπηρεσίας δόμησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

15.Αίτηση επιχείρησης µε την οποία ζητούσε τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Καβάφη 16.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος διότι το κατάστημα ευρίσκεται στην συμβολή των οδών Καβάφη & Αίνου και μπορεί να εξυπηρετηθεί από την θέση που θα ορισθεί στην οδό Αίνου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τάχθηκε επίσης κατά του αιτήματος, συμφωνώντας µεν µε την Επιτροπή Κυκλοφορίας, αλλά θέτοντας δε σαν αιτιολογία τη µη δυνατότητα ικανοποίησης ατομικού αιτήματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

16.Αίτηση επαγγελματία µε την οποία ζητούσε τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αναπαύσεως.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι στη περιοχή δεν υπάρχει αυξημένη εμπορική δραστηριότητα. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τάχθηκε επίσης κατά του αιτήματος, συμφωνώντας µεν µε την Επιτροπή Κυκλοφορίας, αλλά θέτοντας δε σαν αιτιολογία τη µη δυνατότητα ικανοποίησης ατομικού αιτήματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

17.Αίτηση δημότη µε την οποία ζητούσε τη δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γεναδίου για το αυτοκίνητό του.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

18.Αίτηση εταιρίας µε την οποία ζητούσε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από την είσοδο του αυλείου χώρου της επιχείρησης στην κεντρική οδό του οικισμού Υφαντών.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι στο επισυναπτόμενο σχέδιο δεν ορίζονταν θέσεις στάθμευσης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τάχθηκε υπέρ του αιτήματος, κάνοντας δεκτό το αίτημα για απαγόρευση στάσης-στάθμευσης κάθε οχήματος, σε ικανό μήκος, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της επιχείρησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

19.Αίτηση δημότη µε την οποία ζητούσε την τοποθέτηση στυλίσκων επί του πεζοδρομίου της οδού Χαριουπόλεως 1, για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης επί των πεζοδρομίων.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος για τοποθέτηση στυλίσκων επί του πεζοδρομίου, διότι το ζήτημα της παράνομης στάθμευσης είναι θέμα εφαρμογής του ΚΟΚ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

20.Αίτηση δημότη µε την οποία ζητούσε την τοποθέτηση φωτεινών ανακλαστήρων ή μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) επί του οδοστρώματος της οδού στο ύψος του ξενοδοχείου «Λίµνη», στον οικισµό Φαναρίου.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος για τοποθέτηση ανακλαστήρων ή μειωτήρων ταχύτητας, διότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα και όριο ταχύτητας είναι ήδη καθορισμένο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν την απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.