Από τον Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι συγγενείς των θανόντων των οποίων η διάρκεια ταφής πρόκειται να ξεπεράσει μέσα στο έτος που εκδίδεται η ανακοίνωση αυτή (2020), το δικαίωμα πενταετούς ταφής και δεν έχουν προβεί στην αγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης (μέχρι τις 3 Απριλίου δηλαδή), για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους είτε με την εξαγορά τάφου είτε με ανακομιδή των οστών.

Άλλως, η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 445/68 περί λειτουργίας κοιμητηρίων και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής (αριθμ. 113/2013 Α.Δ.Σ).

Επίσης, καλούνται οι συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους σχετικά με το τέλος χρήσης οστεοφυλακίου, να προσέλθουν στο γραφείο διοίκησης του κοιμητηρίου εντός δύο μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης (μέχρι τις 3 Μαρτίου δηλαδή), διαφορετικά η αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δήμου Κομοτηνής, θα προβεί σε τοποθέτηση των οστών στο χωνευτήρι.