Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, και Εσωτερικών, αποφασίστηκε η επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) σε όλη τη χώρα, έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Αιτία, όπως αναγράφεται, αποτελεί η συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την απαγόρευση λειτουργίας των εν λόγω δομών, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Της έκδοσής της ΚΥΑ προηγήθηκε η από 24.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.
Δείτε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ. Β’ 3521/25.8.2020.

πηγή: airetos.gr