Οι απουσίες των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο.

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας, που έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος, και η οποία απεστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.