Κονδύλι ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να διαθέσει το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις πέντε περιοχές της χώρας με τους χαμηλότερους δείκτες ανάπτυξης – μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Το κονδύλι θα κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τους τομείς της βιομηχανίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, και της εφοδιαστικής αλυσίδας, εφόσον απασχολούν έναν εργαζόμενο.

Η ενίσχυση θα αντλείται από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα είναι ετήσια, και θα έχει τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών έως του ποσού των 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Το ποσό της ενίσχυσης θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης και δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ.

Η σχετική διάταξη για το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων, τα γενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των περιοχών, η μορφή και το ύψος της επιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, η διαδικασία και ο έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης, πρόκειται να οριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, στα κριτήρια θα περιλαμβάνονται το Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, η Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, το μέσο ποσοστό ανεργίαςτο ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού, κ.ά.