Την εφαρμογή του νόμου για τους δασκάλους αποφοίτους της ΕΠΑΘ (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης) που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα της εξομοίωσης των πτυχίων τους, ζητά με την Απ8410/21/7/2020 ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Βουλευτής Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ.

Οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία εξομοίωσης του άρθρου 15 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189, τ. Α’) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ, κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70-δασκάλων και επομένως μπορούν να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας μας.

Η Ερώτηση του Βουλευτή έχει ως εξής:

“ΕΡΩΤΗΣΗ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ: «Άδικος αποκλεισμός πτυχίου από την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ»

Στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. ΑΣΕΠ/24.12.2019) και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Β’ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ», αναφέρονται ως τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού στον κλάδο ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ οι παρακάτω τίτλοι:

  1. «Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο (με της ημεδαπής) τίτλο χωρών της Ε.Ε ή
  2. Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1.7.1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 1.7.1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο (με της ημεδαπής) τίτλο χωρών της Ε.Ε, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/6.4.1990 τ.Α).

Επιπλέον, στο άρθρο 7Α, παρ. 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α’), ορίζεται ότι: «Συστήνεται Κλάδος ΠΕ73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης. Στον συγκεκριμένο κλάδο εγγράφονται: α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» και γ) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που εισήλθαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περί επιπλέον αριθμού εισακτέων και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προσφέρει ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης».

Παράλληλα, στο άρθρο 7Α, παρ. 4 του Ν. 3848/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4310/2014, ορίζεται ότι: «Στο διαγωνισμό για την πρόσληψη ή το διορισμό των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κλάδο ΠΕ 73. O υποψήφιος που συμμετέχει στον διαγωνισμό για την πρόσληψη εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 και εξετάζεται επιπλέον σε θέματα που αφορούν στη γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων και στη μουσουλμανική θρησκεία. Εάν κάποιος υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά προσόντα ένταξης και στον κλάδο ΠΕ70 κατατάσσεται ταυτοχρόνως και στους δύο (2) πίνακες επιτυχόντων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και από την απάντηση (139486/Φ1 ΕΞ 59790) που δόθηκε εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκύπτει ότι οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία εξομοίωσης του άρθρου 15 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189, τ. Α’) προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70-δασκάλων και επομένως μπορούν να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στα δημοτικά σχολεία.

Δεδομένου ότι παρόλο που υπάρχουν ήδη πτυχιούχοι Ε.Π.Α.Θ που έχουν ολοκληρώσει την εξομοίωση και έχουν πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το συγκεκριμένο πτυχίο δεν συμπεριλήφθηκε στην υπ’ αριθμόν 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. ΑΣΕΠ/24.12.2019) προκήρυξη του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Β’ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πτυχίο δεν έχει περαστεί στο ΟΠΣΥΔ από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την δικαιολογία ότι δεν προκύπτει από τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ ότι εμπίπτει στα τυπικά προσόντα κατάταξης και διορισμού στον κλάδο ΠΕ70- ΔΑΣΚΑΛΩΝ και επομένως οι αρμόδιοι υπάλληλοί είχαν την υποχρέωση της μη καταχώρησης του.

Δεδομένου ότι αρχικά τα εν λόγω πτυχία είχαν περαστεί στο ΟΠΣΥΔ εκ μέρους των τοπικών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην συνέχεια αποσύρθηκαν χωρίς καμία ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δεδομένου ότι από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει πως οι πτυχιούχοι της Ε.Π.Α.Θ των οποίων το πτυχίο τους συνοδεύεται από την προβλεπόμενη από τον νόμο εξομοίωση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν αίτηση ενδιαφέροντος στον κλάδο ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο τα παραπάνω αναφερόμενα πτυχία που συνοδεύονται από τα πτυχία εξομοίωσης δεν συμπεριληφθήκανε στην προκήρυξη 1ΓΕ/2019;
  2. Από ποια διάταξη του νόμου προκύπτει ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων πτυχιούχων από την προκήρυξη 1ΓΕ/2019;
  3. Σκοπεύετε να παρέμβετε προς άμεση αποκατάσταση αυτής της προφανούς δυσαρμονίας με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ”.