Με αφορμή την τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε περιοχές της Ροδόπης, η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης, υπενθυμίζει σε όλους τους μελισσοκόμους οτι:
Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση
μικρότερη των τριακοσίων μέτρων από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνο εφόσον:
α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα μέτρα.
γ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον διακόσια λίτρα νερού).
δ. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο, επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τις
12 το μεσημέρι και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων, επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου μόνο εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προαναφερθέντα προληπτικά μέτρα και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.
Επίσης επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», επιβάλλονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων, το ύψος των οποίων αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με συντελεστή βαρύτητας, με βάση τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ ελάχιστο επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο έχουν οριστεί τα 200 ευρώ και μέγιστο οι 5.000 ευρώ.