Υπογράφηκε στην Αθήνα το καταστατικό της νεοϊδρυθείσας Πανελλήνιας Ένωσης Δημοτικών Σφαγείων, με τη Δημοτική Επιχείρηση “Γευσιγνωσία” του Δήμου Κομοτηνής, στην οποία ανήκει το τοπικό δημοτικό σφαγείο, να είναι ένα από τα πέντε ιδρυτικά μέλη, και τον Πρόεδρό της Θέμη Τζενετίδη να αναλαμβάνει χρέη Ταμία στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που συστήθηκε.

dimotiko sfageio komotinis 1“Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας πρωτοβουλίας που επεξεργαζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους, και το οποίο θα κάνει το ξεκίνημα ενός εγχειρήματος που μόνο οφέλη έχει να δώσει στις δημοτικές επιχειρήσεις των σφαγείων”, σημειώνει ο κ. Τζενετίδης, και προσθέτει: “Ως “Γευσιγνωσία”, και “εκπροσωπώντας” τον Δήμο Κομοτηνής, συμμετέχουμε ενεργά εξ αρχής σε αυτή την προσπάθεια, με στόχο την προώθηση των θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης λειτουργίας του σφαγείου μας. Η κίνησή μας αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο ανάπτυξης του σφαγείου μας μέσω – μεταξύ άλλων – και συνεργειών όπως η συγκεκριμένη”.

dimotiko sfageio komotinis 2Επιπλέον, υπογραμμίζει: “Η Πανελλήνια Ένωση Δημοτικών Σφαγείων θα αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων και θα προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών, που θα αναβαθμίσουν τα σφαγεία μας”. 

Το Καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοτικών Σφαγείων, έχει ως εξής:

“Οι υπογράφοντες:
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΑΕ», που εδρεύει στον Δήμο Κομοτηνής, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Παρθένιο Τζενετίδη,
2. Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ», (Κ.Ε.Δ.Α.), που εδρεύει στον Δήμο Αμφιλοχίας, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Απόστολο Κοιμήση,
3. Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.), που εδρεύει στον Δήμο Άργος Ορεστικό, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου,
4. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ», που εδρεύει στον Δήμο Κόνιτσας, νομίμως  εκπροσωπούμενο από…τον Ανδρέα Ζ. Παπασπύρου,
5. Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», που εδρεύει στον Δήμο Ορεστιάδας, νομίμως  εκπροσωπούμενο από τον Βασίλειο Μαυρίδη,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741-784 ΑΚ, όπως ισχύουν σήμερα, το καταστατικό της οποία θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

Η εταιρεία χάριν συντομίας θα αναφέρεται στο παρόν καταστατικό ως «ΕΝΩΣΗ».

Η Ένωση συνιστάται με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΆΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΈΔΡΑ

1. Η επωνυμία της Ένωσης ορίζεται ως «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ» και έδρα ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Ένωση μπορεί να ιδρύει καταστήματα, γραφεία, παραρτήματα, περιφερειακά γραφεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΣΑ
Α. Σκοπός της ¨Ένωσης είναι η ενίσχυση του έργου των μελών της ,προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των επαγγελματικών και οικονομικών τους συμφερόντων στον τομέα των υπηρεσιών της σφαγής των ζώων και στον τομέα γενικά του κρέατος και των υποπροϊόντων αυτού, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών τους αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στους κανόνες της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων γενικά των μελών, ενώπιον κάθε δημόσιας ή ιδιωτικής αρχής τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ένωση σκοπεύει και στην ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μελών της.
Β. Για την πραγμάτωση των σκοπών της η Ένωση ασκεί κυρίως τις παρακάτω δραστηριότητες :
1. Μελέτη των θεμάτων και των προβλημάτων, των δημοτικών σφαγείων και την επίλυση αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο .
2. Υποβολή προτάσεων αρμοδίως για την λήψη μέτρων διοικητικών και νομοθετικών, που σκοπεύουν στην ανάπτυξη του κλάδου αυτού καθώς και στην ενίσχυσή του.
3. Λήψη μέτρων για την υποβοήθηση της έρευνας, τη βελτίωση της γνώσης και τον προσανατολισμό των υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς, τις προτιμήσεις των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν.
4. Λήψη μέτρων, που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
5. Προώθηση και προβολή μεθόδων πιστοποίησης και προστασίας των υπηρεσιών της σφαγής των ζώων , του κρέατος και των υποπροϊόντων αυτού.
6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνική και τεχνοκρατική υποστήριξη των μελών της Ένωσης.
7. Εκπόνηση μελετών, η διεξαγωγή έρευνας αγοράς, για την υποβοήθηση του έργου των μελών της.
8. Διοργάνωση, κάθε είδους μορφωτικής δραστηριότητας, ιδίως διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, εκδηλώσεις, επισκέψεις περιοχών ή χωρών, για την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων που αφορούν στον κλάδο.
9. Συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις προσώπων , που προάγουν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης και των μελών της.
Γ. Η Ένωση μπορεί να αναλαμβάνει τη διανομή προς τα μέλη της και προς τους παραγωγούς κρέατος , κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως εκ μέρους αυτών, υλικοτεχνικής ή οικονομικής ενίσχυσης ή επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων προερχόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομικά πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά η αλλοδαπά, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση από την κείμενη νομοθεσία.
Δ. Η Ένωση συμμετέχει ως μέλος ή ιδρυτής στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις κτηνοτροφικών γενικά προϊόντων, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας.

ΆΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Ένωσης ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από της καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ. Μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της .

ΆΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ
1.Εκτός από την εισφορά των μελών, για τον σχηματισμό κεφαλαίου της Ένωσης, πόροι αυτής μπορεί να είναι:
α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών της Ένωσης ή και υποστηρικτών της.
β) Οι επιχορηγήσεις και Δωρεές του Δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικών προσώπων από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, κληρονομιές, κληροδοσίες.
γ) Εισοδήματα από τις εκάστοτε διαλέξεις, σεμινάρια και προγράμματα, που αφορούν στον κλάδο , τα οποία θα διοργανώνει μόνη της η Ένωση ή σε συνεργασία και σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός ή εκτός της Ελλάδος, τα οποία έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την Ένωση.
δ) Έσοδα από τα εν γένει δικαιώματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
ε) Κάθε έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο.
2. Το σύνολο των εσόδων της, η Ένωσης ,από κάθε πηγή, θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνον, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται στα μέλη της Ένωσης ως κέρδος

ΆΡΘΡΟ 5
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

1. Μέλη της Ένωσης,γίνονται δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται σφαγεία.
2. Νέα μέλη εισέρχονται στην Ένωση, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Ένωσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 παράγ. 2 του παρόντος, εφόσον αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού.
3. Για την εγγραφή νέου μέλους, υποβάλλεται αίτηση, από το νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, η οποία συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος, όπως το καταστατικό σε περίπτωση νομικών προσώπων, αποφάσεις αρμοδίων οργάνων και δήλωση, για την αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, εισάγει την αίτηση του υπό εγγραφή μέλους στη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά, για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

ΆΡΘΡΟ 6
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε μέλος, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Τα μέλη, που αποχωρούν δε διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της Ένωσης, τα οποία παραμένουν στην Ένωση μετα την αποχώρησή τους, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

2. Η Γενική Συνεύλεση, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφει το μέλος το οποίο, προβαίνει σε πράξεις, οι οποίες αντιστρατεύονται το σκοπό της Ενωσης, παρακωλύει το έργο της, δεν καταβάλει τις πάσης φύεως οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ένωση και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης. Η απόφαση διαγραφής πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3. Η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης και το ποσό της συνδρομής, εισφοράς των μελών δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται.

ΆΡΘΡΟ 7
ΑΡΩΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα, που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια ανάπτυξης της Ένωσης.
2. Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα, που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης με υλικοτεχνική, χρηματικήή άλλου είδους νόμιμη εισφορά.
3. Τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη, δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών.

ΆΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτός αν στο παρόν άλλως όριζεται.
2.Όλα τα μέλη προσφέρουν για την πραγματοποίηση του σκοπού της Ένωσης και συμβάλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία του σκοπού της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
3. Εφαρμόζουν τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ένωσης.
4.Παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης, εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης.
5. Τα μέλη έχουν καταβάλουν τις εισφορές τους καθώς και κάθε άλλη παροχή ή ενίσχυση απόφασισθεί από τα όργανα Διοίκησης , τα οποία στεχεύουν στην επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 9
ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

ΑΡΘΡΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
1.Η Γενική συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των μελών της.
2.Κάθε μέλος αντιπροσωπεύεται στην ένωση με δύο (2) αντιπροσώπους .
3. Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν τα μέλη τους σε όλες τις σχέσεις τους με την Ένωση μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων
4. Οι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στην Ένωση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Κάθε αντιπρόσωπος διαθέτει μια ψήφο.
5.Η ιδιότητα του αντιπροσώπου αποβάλλεται όταν ανακληθεί από το μέλος που τον όρισε η προβαίνει σε ενέργειες που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της Ένωσης.
6.Η θητεία των αντιπρόσωπων ακολουθεί την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τα μέλη ορίζουν μαζί με τους τακτικούς αντιπροσώπους και τους αναπληρωματικούς. Οι αναπληρωματικοί αναπληρώνουν τους τακτικούς σε περίπτωση θανάτου, εκπτώσεως, ανακλήσεως , η μόνιμου κωλύματος του αντιπροσώπου.

ΆΡΘΡΟ 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που από τον νόμο η το παρόν καταστατικό δεν έχει ανατεθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού
β) Η είσοδος νέων μελών.
γ) Η διαγραφή μέλους.
δ) Η διάλυση ,η λύση, συγχώνευση, μετατροπή και η εκκαθάριση της ένωσης.
ε) Η ψήφιση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ένωσης.
στ) Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, η αγορά ακινήτων, και η σύναψη δανείων για τους σκοπούς της ένωσης. Η έγκριση ισολογισμού- προϋπολογισμού, απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . Η έγκριση του προγράμματος του επόμενου έτους.
ζ) Η αύξηση η μείωση των συνδρομών των μελών , η καταβολή έκτακτων εισφορών ,όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλουν.
η) Η συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου η ιδιωτικού τομέα, με τον ίδιο η παρεμφερή σκοπό, όταν επιβάλλεται η συμμετοχή, ή η ίδρυση των εν λόγο νομικών προσώπων από τους σκοπούς της Ένωσης. Η συμμετοχή της σε Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, που συνίσταται σύμφωνα με τον νόμο .Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τον ορισμό των αντιπροσώπων στα συνιστώμενα ως άνω νομικά πρόσωπα .
θ) Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν υποβολής πρότασης μομφής.
ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο νόμος η το παρόν καταστατικό.

ΆΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ– ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο .σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το χρόνο και έκτακτα, όταν το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, την σύγκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ζητήσει το 1/3 των μελών της Ένωσης όταν το Δ.Σ. αρνείται ή αδρανεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Η γνωστοποίηση της πρόσκλησης αυτής, η οποία υπογράφεται από τους αντιπροσώπους, που ζήτησαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ή στα γραφεία της Ένωσης ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο γνωστοποιεί τούτο στην πρόσκληση συγκλήσεως. Η πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και τον χρόνο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται δε στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Στην αρχή της συνεδριάσεως εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας, ο οποίος φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται στο τέλος της συνεδριάσεως από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι την άνω εκλογή, χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο α΄Αντιπρόεδρος ή ο β΄Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
3.Εκλέγεται επίσης ένας ψηφολέκτης, ο οποίος επιμελείται των φανερών ψηφοφοριών. Μυστικές ψηφοφορίες είναι η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες της Διοίκησης, θέματα προσωπικά των μελών της Διοίκησης και διενεργείται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 13
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντες αντιπρόσωποι περισσότεροι από το 1/2 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
2. Η απαρτία διαπιστώνεται στην αρχή της συνελεύσεως και θεωρείται συνεχιζόμενη μέχρι το τέλος αυτής.
3. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση ,τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο ,την ιδία μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Την φορά αυτή για να υπάρξει απαρτία αρκεί να παρευρεθούν το ¼ του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΆΡΘΡΟ 14
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Για τη διαγραφή μέλους ή την είσοδο νέου μέλους η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.
2. Για τη λήψη απόφασης, σχετικά με τη λύση της Ένωσης, την συγχώνευση, την μεταβολή σκοπού, την μετατροπή , την τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 15
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Ταυτόχρονα ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που προέρχονται από τα ίδια μέλη. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τα μέλη της Ένωσης. Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη να ορίσουν με ομόφωνη απόφασή τους, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τρίτο πρόσωπο εφόσον τούτο διαθέτει ειδικό επιστημονικό κύρος και εμπειρία ,η οποία καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμη, για την Ένωση .Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Θέσεις ευθύνης κατέχουν και είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
Ο Πρόεδρος, Ο α΄Αντιπρόεδρος, ο β΄Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
2.Η κατανομή των αξιωμάτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται με μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος λάβει περισσότερες θετικές ψήφους. Σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση.
3.Η Ένωση μπορεί να προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή, με ειδική σύμβαση εργασίας. Τα προσόντα, οι όροι εργασίας και οι όροι αμοιβής του, θα καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να είναι Επιστήμονας με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της Ένωσης.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά στην Διοίκηση της Ένωσης, στην διαχείριση της περιουσίας της και των υποθέσεών της και στην επιδίωξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
5.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε Υπηρεσίας, Δημόσιας Αρχής, των Δικαστηρίων, Τραπεζών και γενικά κάθε Φυσικού και Νομικού Προσώπου. Η εκπροσώπηση της Ένωσης για τις συνήθεις δραστηριότητές της ,π.χ. είσπραξη χρημάτων, συναλλαγές με τράπεζες, αλληλογραφία κλπ, μπορεί να εκχωρείται σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένους όρους , που περιγράφονται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκπροσώπηση της Ένωσης για ειδικά θέματα ,π.χ. υπογραφή συμβάσεων, δικαστικές υποθέσεις κλπ, μπορεί να εκχωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα.
6.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί συμβάσεις, προσλαμβάνει προσωπικό, συμβούλους, στελέχη, εισπράττει επιχορηγήσεις, γενικά χρηματοδοτήσεις, και προβαίνει σε πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν την Ένωση , μέσα πάντοτε στο πλαίσιο των Καταστατικών της σκοπών και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα, να αναθέτει όλες ή και μέρος των αρμοδιοτήτων του σε ένα η περισσότερα από τα μέλη του ή και σε Υπηρεσιακά Στελέχη της Ένωσης.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Ένωσης ή και αλλού, όταν οι ανάγκες της Ένωσης το απαιτούν, τουλάχιστον, μία φορά το δίμηνο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ο οποίος καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Έκτακτα θέματα μπορούν να εισαχθούν και να συζητηθούν με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. ή με πρόταση Μέλλους και αποδοχή από τον Πρόεδρο.
10. Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του 1/3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ο Πρόεδρος το αρνείται, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, όταν κρίνεται απαραίτητο.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μελών του , δηλαδή τουλάχιστον 5 μέλη.
12. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες, όταν λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρευρισκόμενων μελών του.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει τον Ισολογισμό _ Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό της Οργάνωσης, συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επομένου έτους, καθώς και το πρόγραμμα δράσης, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
14. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα δεν μετέχει τριών (3) τουλάχιστον συνεχών συνεδριάσεων, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος. Η κενή θέση καλύπτεται από το αναπληρωματικό μέλος, που προτάθηκε από το μέλος, στο οποίο ανήκε ο εκπίπτων. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω για την περίπτωση παύσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 16
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των ¾ των μελών του να συνιστά Επιτροπές ορίζοντας συγχρόνως και τα μέλη αυτών, όπως Συμβουλευτικές, Μελέτης, Έρευνας, Εμπειρογνωμόνων, Τεχνικές, Εργασίας, κ.ά. με αμοιβή ή όχι.
Τα μέλη των Επιτροπών αυτών μπορεί να προέρχονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξειδικευμένα ή σχετικά με το αντικείμενο κάθε Επιτροπής. Οι Επιτροπές αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Θέματα λειτουργίας Επιτροπών μπορεί να ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 17
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Θέματα της Ένωσης που ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση, διαμόρφωση, και λειτουργία της καθώς και στις επί μέρους δραστηριότητες της, στην λειτουργία των επιτροπών ,μπορεί να ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας , ο όποιος θα εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 18
ΜΟΡΦΗ ΈΝΩΣΗΣ

Η Ένωση δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κέρδους δεν επιτρέπεται προς τα μέλη της ,είτε κατά την λειτουργία της είτε μετά την λύση της . Τα τυχόν πέραν της εισφοράς των μελών καθαρά κεφάλαια της Ένωσης δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων ,αλλά τοποθετούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την πραγματοποίηση και μόνον του σκοπού της Ένωσης η άλλου παρεμφερούς σκοπού τόσον κατά την διάρκεια της όσο και κατά την λύση και εκκαθάριση αυτής.

ΆΡΘΡΟ 19
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η Ένωση λύεται, σύμφωνα με ρητό όρο του παρόντος καταστατικού, μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Ένωσης. Η αποχώρηση μέλους δεν λύει, σε καμία περίπτωση, την Ένωση.
Μετά τη λύση της Ένωσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει διαφορετικά. Τα σχετικά με την εκκαθάριση ζητήματα ρυθμίζονται από τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 773 – 783 ΑΚ.

ΆΡΘΡΟ 20
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η οικονομική διαχείριση κάθε χρήσης ελέγχεται από Ελεγκτή ή Ελεγκτική Εταιρία, που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Ο Ελεγκτής δεν μπορεί να είναι υπάλληλος της Ένωσης. Ειδικά, για την πρώτη οικονομική χρήση, που λήγει στις 31.12.2019, ο Ελεγκτής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Κάθε οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Κατ΄ εξαίρεση, η πρώτη οικονομική χρήση αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31.12.2019.

ΑΡΘΡΟ 22
ΠΡΩΤΟ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ) Δ.Σ.

Ορίζεται προσωρινό Δ.Σ. από τους:

Κοιμήση Απόστολο, Πρόεδρο
Μαυρίδη Βασίλειο, α΄Αντιπρόεδρο
Κεπαπτσόγλου Παναγιώτη, β΄Αντιπρόεδρο
Παπασπύρου Ζ. Ανδρέα, Γραμματέα
Τζενετίδη Παρθένιο, Ταμία

Το προσωρινό αυτό Δ.Σ. θα διοικήσει την Ένωση μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γ.Σ. κατά την οποία θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Η σύγκληση της πρώτης Γ.Σ. θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός έτους από την καταχώρηση του παρόντος στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται νομίμως.ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»
2.«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ», (Κ.Ε.Δ.Α.),
3.«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.),
4.ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ»
5.«ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».