Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου, εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Όμιλος έχει αναλάβει την κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (IGB) από ΚΟΜΟΤΗΝΗ έως STARA ZAGORA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ), και προτίθεται να προσλάβει προσωπικό σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της κατασκευής.

b7fd4f7a avaks igb 2Αναζητείται προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα:

Μηχανικοί (Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανολόγοι)

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Γνώση της βουλγαρικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Διοικητικοί Υπάλληλοι

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Γνώση της βουλγαρικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Χειριστές Διαφόρων Μηχανημάτων

 • Άδεια εργασίας – Δίπλωμα Χειριστή.
 • Απολυτήριο Λυκείου ή ισάξιου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το δημόσιο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Εργοδηγούς

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οδηγούς

 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Ηλεκτροσυγκολλητές Α&Β

 • Άδεια Α’ Τάξης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Ανειδίκευτοι Εργάτες-Οικοδόμοι

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Μονωτές

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδοτήσεις, ηλεκτρολογικά, κ.λπ.), ή σε έργα Φυσικού Αερίου, Πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην:

ΑΒΑΞ Α.Ε.

Την Παρασκευή 24/01/2020 στο ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΚΡ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 7 – πλησίον πρώην REX).

όπου θα υπάρχουν εκπρόσωποι της εταιρείας για να παραλαμβάνουν βιογραφικά (μαζί με αντίγραφο των διπλωμάτων τους – χειριστή, ηλεκτροσυγκολλητή, οδηγού) και αιτήσεις (έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν προς συμπλήρωση) από τις 11 π.μ. έως 4 μ.μ.

Μπορούν επίσης να στείλουν βιογραφικό σημείωμα ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (με αναγραφή της ειδικότητας και του τηλεφώνου τους), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: humres@avax-sa.gr.

Η διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων  από την Εταιρία γίνεται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/679).

bcb7c329 avaks igb 1