Χρηματοδότηση ύψους 290.000 ευρώ εξασφάλισε ο ΟΑΕΔ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προωθήσει στην Ελλάδα την “Ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και προσόντων”, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Επαγγελμάτων ESCO.

Το πολύγλωσσο ευρωπαϊκό σύστημα ESCO, έχει ως στόχο τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων, μέχρι το 2021.

Προκειμένου να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τη διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα και το αντίστοιχο δίκτυο υπηρεσιών – EURES – που περιέχει περισσότερες από 3 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, 400.000 βιογραφικά σημειώματα και 13.000 εγγεγραμμένους εργοδότες, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο κανονισμό που προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει μέχρι το 2021 να αποκτήσουν μια κοινή γλώσσα για τα Επαγγέλματα, τις Δεξιότητες, και τα Προσόντα. Για να γίνει αυτό πράξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα – την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και προσόντων ESCO – η οποία θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα υπηρεσιών EURES και θα υποστηρίξει την αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας των αιτούντων εργασία.

Την υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα έχει αναλάβει ο ΟΑΕΔ, ως Εθνικός Φορέας EURES. Για το λόγο αυτό ο Οργανισμός διεκδίκησε και έλαβε  χρηματοδότηση ύψους 290.000 ευρώ, για το έργο MATCHING – Mapping Arrangements and Transcoding CHange IN Greece που θα υιοθετήσει το ESCO προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις του MATCHING αφορούν στον προσδιορισμό, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων βημάτων προκειμένου να εγκατασταθεί και υιοθετηθεί επιτυχώς από τον ΟΑΕΔ το ESCO, κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, του EURES, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων στην ταξινόμηση επαγγελμάτων, φορέων της χώρας. Περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία-εκπαίδευση των Συμβούλων EURES και ευρύτερα του προσωπικού του Οργανισμού, για τη λειτουργία του στο νέο περιβάλλον ESCO, τη δικτύωση με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς-κλειδιά στο συγκεκριμένο πεδίο, την υλοποίηση δράσεων κινητοποίησης των φορέων διαμέσου ημερίδων, εργαστηρίων και ψηφιακού υλικού.