Επιστολή διαμαρτυρίας και ενημέρωσης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Μάκη Βορίδη, για το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης, απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.).

2253afc3 pepteg neo mikraΣε αυτήν, αναφέρουν συγκεκριμένα:

“Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Λόγω της εξάπλωσης του κορωνοιού δημιουργήθηκαν αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν όσον αφορά τη διενέργεια απολυμάνσεων σε κατοικημένους χώρους, τους κινδύνους που υπάρχουν για τη Δημόσια Υγεία από τη εσφαλμένη ή και τη μη λελογισμένη χρήση χημικών καθώς και τη μη ύπαρξη νομοθετικής πρόβλεψης για το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης.

Σύμφωνα με το α. 89, παρ. 2 του Ν.4600 ΦΕΚ (43/9-3-2019 Τα΄) οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 (ΕΕ L 167), σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων .Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ρυθμίζονται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

O κανονισμός 528/2012 (ΕΕ),που έχει άμεση και υποχρεωτική ισχύ στα Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως συμπληρώνεται από την 4616/52519/ΦΕΚ 1367/16-5-16 ρυθμίζει μεταξύ άλλων τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή της Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 1, ο κανονισμός εφαρμόζεται στα Βιοκτόνα και κατεργασμένα αντικείμενα. Στο παράρτημα V παρατίθεται κατάλογος των τύπων βιοκτόνων που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό με την περιγραφή τους και περιλαμβάνονται τα Προϊόντα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών και τα Απολυμαντικά.

Στην ΚΥΑ 323/4883/2015 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015, προβλέπεται η «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).»

Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ και το Παράρτημα Β΄ αυτής, ο επιστημονικός υπεύθυνος των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου, ή Ιατρού, ή Φαρμακοποιού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή κατοχος πτυχίου του τμήματος Φυτικής παραγωγής ή του τμήματος Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων εκτός ΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα επαγγελματικά δικαιώματα των ανωτέρων ειδικών επιστημόνων συμπεριλαμβάνεται και η απολύμανση.(βλέπε ενδεικτικά π.χ. Π.Δ. 344/2000 ΦΕΚ τ. Α 297/29-12-2000. Π.Δ. 99/2018 ΦΕΚ τ. Α 187/5-11-2018, Π.Δ. 109/1989 ΦΕΚ τ. Α 47/10-2-1989, Π.Δ. 839/1989 ΦΕΚ τ. Α 37/7-2-1989 κ.λ.π.)

Ο υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυται για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών κατά περίπτωση αλλά και της ενημέρωσης των περίοικων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων.

Επιπλέον ορίζεται η χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξή των κατά περίπτωση κατάλληλων μηχανημάτων και μέτρων ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων.

Κατά το διάστημα αυτό υπεύθυνοι επιστήμονες με ιδιότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας προσπάθησαν να καπηλευτούν ως αποκλειστικοί επιστήμονες που μπορούν να πραγματοποιούν Απολυμάνσεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενοι νομοθεσία όπου όλοι οι υπεύθυνοι επιστήμονες κάθε επιστημονικής ειδικότητας που χειρίζονται ως επαγγελματίες την χρήση και εφαρμογή βιοκτόνων (συμπεριλαμβανομένου απολυμαντικά) για την καταπολέμηση η μείωση του ιικού φορτίου σε κατοικημένες περιοχές.

Οι εταιρείες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών είναι οι μόνες που έχουν επιστημονικό προσωπικό, τεχνικό εξειδικευμένο προσωπικό , μέσα εφαρμογής fogger-ψεκαστικά μηχανήματα, ΜΑΠ μάσκες ειδικές ,φόρμες , χώρους αποθήκευσης βιοκτόνων και σήκωσαν το βάρος των απολυμάνσεων στο πρώτο κύμα της πανδημίας.

Σε πανελλήνια εμβέλεια σύμφωνα με την σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αδειοδοτημένες για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους είναι 1302 άδειες-επιχειρήσεις εκ των οποίων υπεύθυνοι επιστήμονες Γεωπόνοι Τ.Ε. είναι περίπου 360 άδειες-επιχειρήσεις και οι επόπτες δημόσιας υγείας μόνο 156 άδειες-επιχειρήσεις. Πολλές από τις 360 επιχειρήσεις ήδη έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει χιλιάδες ιδιωτικές και δημόσιες συμβάσεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Οι ασαφής πλην υπαρκτής όμως αναφοράς όχι για το αν μπορούν να εκτελούν αλλά για τον τρόπο των απολυμάνσεων σε επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε. εκδοθείσα τα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρ όλη την αναφορά των ΦΕΚ ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα εξελίσσονται σύμφωνα με την επιστήμη και το αντικείμενο και η προαναφερθείσα προσπάθεια της καπήλευσης των εποπτών δημόσιας υγείας αμαυρώνει το έργο χιλιάδων επαγγελματιών Γεωπόνων Τ.Ε. για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, επαγγελματίες οι οποίοι με συνεχιζόμενη εκπαίδευση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ζητούμε λοιπόν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναγνωρίσει αυτό που ήδη γίνεται για δεκαετίες , νόμιμα εντός των επαγγελματικών δικαιωμάτων με την άδεια επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων το ξεκάθαρο λοιπόν δικαίωμα των Γεωπόνων Τ.Ε. όπως των λοιπών παρεμφερών ειδικοτήτων Γεωπόνων κλπ να πραγματοποιούν ως υπεύθυνοι επιστήμονες Απολυμάνσεις σε κατοικημένες περιοχές”.