Κάνοντας λόγο για πρωτόγνωρες χιονοπτώσεις, εκφράζοντας “συγγνώμη” εκ μέρους της Πολιτείας για τα προβλήματα, και προτάσσοντας τη μέριμνα των αρχών για να μη χαθεί ανθρώπινη ζωή, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, κήρυξε για αύριο Τρίτη 25 Ιανουαρίου αργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και Κυκλάδες.

ΣΧΕΤΙΚΗ EΠEIΓOYΣA ENHMEPΩΣH ΤΗΣ ΚΕΔΕ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

“ANAKOINΩΘHKE ΠPIN ΛIΓO AΠO TON YΠOYPΓO ΠOΛITIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ XPHΣTO ΣTYΛIANIΔH OTI ΣTHN ΠEPIΦEPEIA ATTIKHΣ, ΣTIΣ ΠEPIΦEPEIAKEΣ ENOTHTEΣ BOIΩTIAΣ, EYBOIAΣ, KYKΛAΔΩN, ΣTIΣ ΣΠOPAΔEΣ KAI ΣTHN KPHTH KHPYΣΣETAI ΓIA AYPIO KATAΣTAΣH EIΔIKHΣ KINHTOΠOIHΣHΣ ΠOΛITIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΛOΓΩ ΠPOEIΔOΠOIHΣHΣ ΓIA EKΔHΛΩΣH AYΞHMENHΣ ΔIAKINΔYNEYΣHΣ ΣYMBANTΩN ΦYΣIKΩN KATAΣTPOΦΩN KAI THΣ ANAΓKHΣ ΛHΨHΣ ΣXETIKΩN EKTAKTΩN METPΩN. ΣYΓKEKPIMENA ANAΣTEΛΛETAI H ΛEITOYPΓIA OΛΩN TΩN ΔHMOΣIΩN YΠHPEΣIΩN, EΞAIPOYMENΩN TΩN YΠHPEΣIΩN TΩN OTA A KAI B BAΘMOY, TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN KAI ΣΩMATΩN AΣΦAΛEIAΣ, TΩN ΔHMOΣIΩN ΔOMΩN YΓEIAΣ, TΩN MEΣΩN MAZIKHΣ METAΦOPAΣ, KAI AΛΛΩN YΠHPEΣIΩN H ΛEITOYPΓIA TΩN OΠOIΩN EINAI ANAΓKAIA ΓIA TH ΔIAXEIPIΣH TOY ΦAINOMENOY KATA THN KPIΣH TOY ΠPOIΣTAMENOY THΣ OIKIAΣ OPΓANIKHΣ MONAΔAΣ. ΣTIΣ ΠEPIOXEΣ AYTEΣ ΔEN ΘA ΛEITOYPΓHΣEI KAMIA BAΘMIΔA EKΠAIΔEYΣHΣ (OYTE THΛEKΠAIΔEYΣH), OI BPEΦIKOI, BPEΦONHΠIAKOI KAI ΠAIΔIKOI ΣTAΘMOI, TA KENTPA ΔHMIOYPΓIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΠAIΔIΩN, TA KENTPA ΔHMIOYPΓIKHΣ AΠAΣXOΛHΣHΣ ΠAIΔIΩN KAI ATOMΩN ME ANAΠHPIA KAI TA KENTPA ΔIHMEPEYΣHΣ HMEPHΣIAΣ ΦPONTIΔAΣ. ANAΣTEΛΛETAI EΠIΣHΣ H ΛEITOYPΓIA TΩN IΔIΩTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN, ΠΛHN TΩN KATAΣTHMATΩN TPOΦIMΩN, ΦAPMAKEIΩN KAI AΛΛΩN ΔOMΩN YΓEIAΣ, ΠPATHPIΩN YΓPΩN KAYΣIMΩN KAI AΛΛΩN EΠIXEIPHΣEΩN ΠOY ΛEITOYPΓOYN KATA TIΣ APΓIEΣ OΠΩΣ EΠIΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN H ΛEITOYPΓIA TΩN OΠOIΩN ΣYMBAΛΛEI ΣTHN ANTIMETΩΠIΣH TΩN ΣYNEΠEIΩN THΣ KAKOKAIPIAΣ”.

Των παραπάνω δοθέντων, συνάγεται το συμπέρασμα πως δεν αλλάζει κάτι στη Ροδόπη αναφορικά με τα σχολεία. Δηλαδή, ισχύουν όσα έγραψε και νωρίτερα το inkomotini.news: στους Δήμους Κομοτηνής και Ιάσμου θα λειτουργήσουν, ενώ δεν θα λειτουργήσουν στους Δήμους Αρριανών και Μαρώνειας-Σαπών.