Το 2012, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατούσε στη χώρα, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε λάβει την απόφαση να μη «βγαίνει δίσκος» την ημέρα των Χριστουγέννων στις εκκλησίες, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η περιφορά δίσκου είχε καθιερωθεί με σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος επιδότησης των οικογενειών της Θράκης για την απόκτηση τρίτου παιδιού. Έκτοτε, το πρόγραμμα υλοποιούνταν με την προαιρετική συνεισφορά κάθε μητρόπολης, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων της. Με εγκύκλιο που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες, έγινε γνωστό ότι η περιφορά δίσκου θα επανέλθει τα φετινά Χριστούγεννα, για την περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση του προγράμματος.

Ακολουθεί η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου:

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τό παρελθόν εἶχεν ἀποφασίσει ὅπως κατ’ ἔτος, κατά τήν Ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, περιάγηται δίσκος ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός περαιτέρω στήριξιν καί ἀνάπτυξιν τοῦ Προγράμματος διά τήν ἐπιδότησιν τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης πρός ἀπόκτησιν τρίτου τέκνου.

Τά τελευταῖα ἔτη, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ πρακτική αὐτή εἶχεν ἀτονίσει, ὅμως, πλέον κρίνεται ἀπολύτως ἀπαραίτητος ἡ συνέχισις αὐτῆς τῆς προσπαθείας.

Ὅθεν, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 28ης Ἰουνίου 2019, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς Ὑποεπιτροπῆς τρίτου τέκνου, παρακαλοῦμεν ὅπως κατά τήν ἐπερχομένην μεγάλην Ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως περιαχθῇ δίσκος ὑπέρ ἐνισχύσεως τοῦ ἀνωτέρω Προγράμματος, ἐξαρθῇ δέ δεόντως ἡ σημασία τῆς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἀναληφθείσης ὡς ἄνω προσπαθείας καί τονισθῇ ἡ ἀνάγκη ἐνθέρμου ὑποστηρίξεως αὐτῆς.

Τό προϊόν τῆς δισκοφορίας κατατεθήσεται εἰς τούς Λο-γαριασμούς 146/ 546003 – 46 τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἤ 5011 – 017246 – 101 τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, ἡ δέ ἀπόδειξις ἀποσταλήσεται τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου».