Από το τμήμα δημοτολογίου-ληξιαρχείου της διεύθυνσης διοίκησης του δήμου Κομοτηνής, ανακοινώνεται ότι βάσει της πρώτης αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου έτους 2020 (πρώτου διμήνου), θα ενταχθούν σε αυτόν ως νέοι εκλογείς όλοι οι δημότες που γεννήθηκαν το έτος 2003, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γεννήσεώς τους.

Προκειμένου λοιπόν να ενταχθούν στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα που υπάγεται η κατοικία τους, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία οι γονείς τους το αργότερο μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020 για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της διεύθυνσής της κατοικίας τους.

Σε περίπτωση που η δηλούμενη κατοικία διαφέρει από την ήδη καταχωρημένη στο δημοτολόγιο, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου), ή εκκαθαριστικό εφορίας 2019, από τα οποία να προκύπτει η νέα διεύθυνση.

Σε περίπτωση που δεν γίνει η ανωτέρω επικαιροποίηση της διεύθυνσης κατοικίας, οι εν λόγω δημότες θα ενταχθούν σε εκλογικό διαμέρισμα σύμφωνα με την ήδη διαθέσιμη στην υπηρεσία διεύθυνση.