Μέσω φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας θα εκμισθωθούν 74 διαμερίσματα (bungalows), τα οποία βρίσκονται στην τουριστική ακτή Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής.

Τα διαμερίσματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Α΄, Β΄ και Γ΄), ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται, και συγκεκριμένα:

1) Α΄ Κατηγορία τα διαμερίσματα Νο 71 ως και Νο 78

2) Β΄ Κατηγορία τα διαμερίσματα Νο 1,2,4, και από Νο 7 έως και Νο 10, από Νο 35 έως και Νο 38 και από Νο 45 έως και Νο 70, και

3) Γ΄ Κατηγορία τα διαμερίσματα Νο 11 έως και Νο 33 και από Νο 39 έως και Νο 44.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών.

Σαν πρώτη προσφορά μισθώματος για κάθε διαμέρισμα και για κάθε μισθωτική περίοδο ορίζονται:

  1. Για τα διαμερίσματα της Α΄ Κατηγορίας το ποσό των 2.250 ευρώ.
  2. Για τα διαμερίσματα της Β΄ Κατηγορίας το ποσό των 1.900 ευρώ.
  3. Για τα διαμερίσματα της Γ΄ Κατηγορίας το ποσό 1.500 ευρώ.

Η διάρκεια της μίσθωσης καθενός διαμερίσματος θα είναι διετής και θα αρχίζει αμέσως μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής τα οποία εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόσωπα τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν μισθωτές διαμερισμάτων της Τουριστικής Ακτής Φαναρίου και δεν έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά στη δημοπρασία, εκτός και αν μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, εκπληρώσουν ή ρυθμίσουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και καταστούν δημοτικά ενήμεροι. Επίσης, οφειλέτες του Δήμου Κομοτηνής δε θα γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές. Ακόμη, κανένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν μπορεί να μισθώσει πάνω από ένα διαμέρισμα.

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους της προκήρυξης ΕΔΩ.