Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης/τηλεκπαίδευσης, θα εγκατασταθεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020 σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”, και με στόχο να συμβάλλει στη δικτύωση των σχολικών μονάδων αλλά και στην επικοινωνία τους με συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με τον εξοπλισμό παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών σημείων σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο) μεταξύ του συνόλου των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του προγράμματος.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα διαδραστικό σύστημα τηλεδιάσκεψης/τηλεκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει επίτοιχο διαδραστικό βιντεοπροβολέα, φορητό Η/Υ, πίνακα προβολής και παρελκόμενα (κάμερα, ηχεία, μικρόφωνο, πολύμπριζο).

Η προμήθεια των συστημάτων διενεργείται με διεθνή διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε. Για το λόγον αυτό υπογράφηκε στις 21/6/2019 από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, η απόφαση έγκρισης του πρακτικού αποδοχής δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη. Μετά την ανάρτηση της Απόφασης στο σύστημα και την παρέλευση δέκα ημερών για ένδικα μέσα, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου, θα αποσταλεί το σχέδιο σύμβασης στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για προσυμβατικό έλεγχο, και στην συνέχεια θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Η υλοποίηση του έργου, που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 1.224.000 €, συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες.