Σε συμφωνία για προμήθεια φαρμάκων συνολικού ποσού 54.676.303,52 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έναντι της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 84.343.044,77 ευρώ, κατέληξε η διαπραγμάτευση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με τους νόμιμους εκπροσώπους πέντε φαρμακευτικών εταιρειών, γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση κονδυλίων ύψους 29.666.741,25 ευρώ.

Η διάρκεια της συμφωνίας ορίστηκε στα δύο έτη με την Ε.Κ.Α.Π.Υ. να διατηρεί δικαίωμα μονομερούς παράτασής της για ένα ακόμη έτος.

Βάσει της συμφωνίας πρόκειται σύντομα να συναφθούν εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ των φορέων προορισμού (δομών του δημόσιου συστήματος Υγείας) και των αντισυμβαλλόμενων εταιριών.

“Πιστοί στο δόγμα της εξοικονόμησης δημόσιων πόρων, πάντα μέσω διαπραγμάτευσης και εξάλειψης της διαφθοράς, και ποτέ εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών”, σημειώνεται με νόημα σε ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού υγείας Παύλου Πολάκη.