Ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα – οι πρώτες τρεις εγγραφές αποτελούν νέους τίτλους προγραμμάτων, ενώ οι υπόλοιποι πέντε τίτλοι αφορούν σε τίτλους προγραμμάτων που έχουν ήδη προκηρυχθεί:

1. Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες.
2. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες.
3. Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες, 10 ώρες.
4. Σύνδεση σχολείου – οικογένειας, 50 ώρες.
5. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, 25 ώρες.
6. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη
εξαρτήσεων, διατροφή, κλπ, 25 ώρες.
7. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία, 25 ώρες.
8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, 25 ώρες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επισύναψη φωτοαντίγραφου) ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 25310-22589, Email: vivkomot@otenet.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ