“Εκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος” | Η απόλυτη εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού

Αυτό που φαίνεται στους ασεβείς σαν προκοπή, πρόοδος, ευτυχία, τελικά είναι προκοπή «ἐπί τό χεῖρον».
Screenshot_303

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β´ Τιμ. γ´ 10-15)
Οἱ ἐν Κυρίῳ διωγμοί
Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις. Οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς
Παιδί μου Τιμόθεε, ἐσύ ὅμως ἔχεις παρακολουθήσει τή διδασκαλία μου, τή συμπεριφορά μου, τούς στόχους μου, τήν πίστη μου, τή μακροθυμία μου, τήν ἀγάπη, τήν ὑπομονή μου, τούς διωγμούς μου, τά παθήματα, ὅπως ἐκεῖνα πού μοῦ συνέβησαν στήν Ἀντιόχεια, στό Ἰκόνιο, στά Λύστρα. Τί διωγμούς ὑπέφερα! Καί ἀπό ὅλους μέ γλίτωσε ὁ Κύριος. Ἔτσι καί ὅλοι ὅσοι θέλουν νά ζήσουν μέ εὐσέβεια κατά Ἰησοῦν Χριστόν, θά διωχθοῦν. Ἐνῶ πονηροί ἄνθρωποι καί ἀπατεῶνες θά προχωρήσουν πρός τό χειρότερο, ἐξαπατώντας τούς ἄλλους καί ἐξαπατώμενοι οἱ ἴδιοι. Ἐσύ ὅμως νά μένεις σταθερός σ᾿ αὐτά πού ἔμαθες καί γιά τά ὁποῖα βεβαιώθηκες, ἀφοῦ ξέρεις ἀπό ποιόν τά ἔμαθες, καί διότι γνωρίζεις τήν Ἁγία Γραφή ἀπό μικρό παιδί, πού μπορεῖ νά σοῦ μεταδώσει τή σοφία πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία μέ τήν πίστη πού διδάσκει ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

«ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΩΣ ΖΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΙΗΣΟΥ ΔΙΩΧΘΗΣΟΝΤΑΙ»
Ὁλόκληρη ἡ ζωή τοῦ Αποστόλου Παύλου ὑπῆρξε μια μεγάλη δοκιμασία. Ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς μεταστροφῆς του στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἄρχισε ὁ διωγμός του ἀπό τούς ὁμοεθνεῖς καί πρώην ὁμοπίστους του, Ἰουδαίους. Γι’ αὐτό, θέλοντας νά προετοιμάσει καί τόν μαθητή του Τιμόθεο ὡς πρός τήν στάση τήν ὁποία ὄφειλε νά κρατήσει σέ διωγμούς, δεινές περιστάσεις, καί ποικίλες ἀντιξοότητες που ἀναπόφευκτα ξεσποῦν στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὑπενθυμίζει τό ἀποστολικό ἦθος, ὅπως ἐκφράζεται στήν δική του βιοτή. Μέ παρακολούθησες στήν διδασκαλία, τοῦ λέγει, στόν τρόπο ζωῆς, στούς σκοπούς, στήν πίστη, στήν μακροθυμία, στήν ἀγάπη, στήν ὑπομονή. Ἐδῶ, ἐφόσον ἡ ζωή τοῦ Παύλου ἦταν κατά πάντα σύμφωνη πρός τήν διδασκαλία του, προβάλλει τό προσωπικό του ὑπόδειγμα καί τήν ἐν Χριστῷ ἐμπειρία τῆς ὑπάρξεώς του. Στήν προβολή αὐτή δέν ὑπάρχει καμία τάση καταξιώσεως τοῦ ἑαυτοῦ του ἔναντι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἀντιθέτως, ὁ Παῦλος χαρακτήριζε τόν ἑαυτό του ὡς «ἔσχατον πάντων» (Α΄ Κορ. 15,8-9) καί ὁμολογοῦσε ἀπερίφραστα ὅτι «Χριστός Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τόν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15-16). Προσφέρει τό προσωπικό του ὑπόδειγμα ὡς ἐμπειρία νεκρώσεως τοῦ ἐγωισμοῦ του καί ὡς πλήρη παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ του στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν του.

«Καί ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος»
Τά παθήματα καί οἱ διωγμοί εἶναι τό τελευταῖο στοιχεῖο τῆς ἀποστολικῆς του ζωῆς πού ὑπενθυμίζει στόν Τιμόθεο. «Οἵους διωγμούς ὑπήνε γκα!». Τί φοβερούς διωγμούς ὑπέφερα χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ! Ἰδιαιτέρως μνημονεύει ὅσα τοῦ συνέβησαν στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας (Πράξ. 13,50), στό Ἰκόνιο καί στά Λύστρα (Πράξ. 14,5.19). Καί τοῦτο, γιατί ὁ Τιμόθεος καταγόταν ἀπό τά μέρη αὐτά, συγκεκριμένα ἀπό τά Λύστρα τῆς Λυκαονίας, καί ἑπομένως γνώριζε γι’ αὐτούς τούς διωγμούς τοῦ Ἀποστόλου. «Καί ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος». Καί ἀπ’ ὅλα αὐτά μέ ἔσωσε ὁ Κύριος! Ὁ Κύριος, διαβεβαιώνει ὁ Παῦλος, ποτέ δέν τόν ἐγκατέλειψε, ἀλλά ἔσπευσε νά τόν βοηθήσει καί νά τόν προστατεύσει. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πού ἀγωνίζονται νά ζήσουν μέ εὐσέβεια, πίστη καί ὁμοήθεια Θεοῦ, περιμένουν τήν ἔλευση τῶν πειρασμῶν, τῶν δοκιμασιῶν, τῶν διωγμῶν. Γνωρίζουν ὅτι «διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 14,22), καί ὅτι χωρίς τούς πειρασμούς κανείς δέν θά σωζόταν. Οἱ διωγμοί καί οἱ θλίψεις βοηθοῦν τόν πιστό νά ζήσει ὄχι μόνον μέ ἀρετή καί ἀλήθεια, ἀλλά καί νά βιώσει τό βαθύτερο νόημα τῆς ἐν Χριστῷ ταπεινώσεως. Δηλαδή τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καί παράθεση τῆς ζωῆς του στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἑπομένως τήν ἀνεύρεση τοῦ ἀληθινοῦ ἑαυτοῦ του, πού ἐμπνέεται ἀπό τήν ζωή καί τήν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ· ἀπό τήν ἐσταυρωμένη ἀγάπη τοῦ Κυρίου.

Ἡ «πρόοδος» στό κακό
Ὁ Παῦλος δέν παραλείπει νά ἀναφερθεῖ καί στήν πορεία τῶν ἀσεβῶν· «πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι». Ἄνθρωποι μοχθηροί καί κακεντρεχεῖς πού ἐξαπατοῦν τούς ἄλλους θά προκόψουν στό χειρότερο· θά πλανοῦν τούς συνανθρώπους τους καί θά πλανῶνται καί αὐτοί οἱ ἴδιοι. Ὁ Ἀπόστολος μέ τήν φράση αὐτή ἐννοεῖ ὅτι αὐτό πού φαίνεται στούς ἀσεβεῖς σάν προκοπή, πρόοδος, εὐτυχία, τελικά εἶναι προκοπή «ἐπί τό χεῖρον», δηλαδή στήν κατάπτωση καί στήν διαφθορά. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἐξαπατοῦν καί ξεγελοῦν τούς ἄλλους, στήν πραγματικότητα ξεγελοῦν τόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους. Ἡ φαινομενική προκοπή τούς ὁδηγεῖ στό νά φορτώνονται περισσότερη εὐθύνη ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Ἡ εἴσοδός μας στό Τριώδιο
Ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα θέλει νά μᾶς προετοιμάσει γιά τήν εἴσοδό μας στό Τριώδιο. Περί ἀγώνων πνευματικῶν, πίστεως, ἀγάπης, μακροθυμίας, ὑπομονῆς, γνώσεως τῶν Ἁγίων Γραφῶν κάνει λόγο ὁ Παῦλος. Καί ἡ σπουδή, ἡ προσπάθειά μας κατά τήν κατανυκτική αὐτή περίοδο, πρός αὐτήν ἀκριβῶς τήν κατεύθυνση προσανατολίζεται. Ἄς εὐχηθοῦμε τελεσφόρηση καί πλούσιο ἀμητό (πνευματική συγκομιδή) πρός δόξαν Θεοῦ.

ΠΗΓΗ: ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ | apostoliki-diakonia.gr

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood