Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο Ιούλιο, είναι πλέον διαθέσιμη και για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των Ομορρύθμων και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ενώ από μέσα Μαρτίου θα μπορούν να συστήνονται μέσω της e-ΥΜΣ και Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

Τα δείγματα των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας της e-ΥΜΣ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς μέσω της πλατφόρμας έχουν συσταθεί ήδη 1.665 εταιρείες, εκ των οποίων οι 1.629 είναι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), οι 20 είναι Ε.Ε. και οι 16 είναι Ο.Ε.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος και τον χρόνο σύστασης μιας εταιρείας. Η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ και ΑΦΜ και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί, είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).