Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα εν όψει των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο η Κομισιόν ενέκρινε στις 23 Μαρτίου 2022 αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή.

Το μέτρο θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα και πλήττονται από την αύξηση του κόστους των εισροών λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης.

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν ποσό ενίσχυσης ίσο με το 2% του κύκλου εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ το 2021, ή με το 2% των ακαθάριστων εσόδων τους το 2020, ανάλογα με το αν υπόκειντο ή όχι σε ΦΠΑ το 2021.

Η ενίσχυση, που θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, δεν θα υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ ανά δικαιούχο, και θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.