Όπως ανακοίνωσε η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας, Πολιτισμού, Παρευξεινίων Χωρών, του ΔΠΘ, κατά την πρώτη τακτική της συνεδρίαση, “αφού έλαβε υπ’ όψιν την από 4-9-2020 (Αρ. 115744/Ζ1) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την «Λειτουργία των Α.Ε.Ι. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά την λειτουργία τους», και μετά από διεξοδική συζήτηση για το θέμα, αποφάσισε ομόφωνα, με τη σύμφωνη γνώμη και ψήφο των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και των εκπροσώπων του Συλλόγου Φοιτητών, η διδασκαλία του συνόλου των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να διεξαχθεί εξ αποστάσεως”.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, “κύρια αιτία για τη λήψη της απόφασης, αποτέλεσε η διαπίστωση της αδυναμίας να τηρηθούν όσα υποδεικνύονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, καθώς:

  • οι διαθέσιμοι χώροι διδασκαλίας δεν μπορούν να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος υπό τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ,
  • ελάχιστα γνωστικά αντικείμενα συγκεντρώνουν δηλώσεις λιγότερες των πενήντα,
  • η παλαιότητα του χώρου και των εγκαταστάσεων καθιστά δύσκολη την τήρηση των κανόνων προστασίας,
  • η διεξαγωγή μαθημάτων σε άλλους προσφερόμένους χώρους, εκτός Τμήματος, δεν ενδείκνυται, καθώς πολλά εξ αυτών υποστηρίζονται από συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών)”.