Με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η Διακρατική Τεχνική Συνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Η αρχαία Ροδόπη και το Αιγαίο-Πολιτιστικός Διάδρομος για την ανάπτυξη της περιοχής», που πραγματοποιήθηκε στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Το έργο υλοποιείται ως μέρος του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

ec11eb6d logo interregΟι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στην ανάδειξη της αρχαιολογικής δυναμικότητας της Αρχαίας Μαρώνειας και του Περπερικόν, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο περιοχών με στόχο την αύξηση της τουριστικής ροής, και την ταυτόχρονη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη και προσφορά νέων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή, ενώ θα ενισχύσει και τις προσπάθειες των δύο Δήμων για την επίτευξη μιας μόνιμης και πολυεπίπεδης κοινής συνεργασίας τους σε κοινούς τομείς ενδιαφέροντος. Οι στόχοι θα επιτευχθούν με την ανάδειξη πολιτιστικών χώρων στη διασυνοριακή περιοχή, δημιουργία διακρατικού δικτύου συνεργασίας, δράσεων προβολής και δημοσιότητας, αλλά και υλοποίησης κοινών πολιτιστικών δράσεων. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης και της επιτροπής παρακολούθησης του έργου, συμμετείχαν δια των εκπροσώπων τους όλοι οι δικαιούχοι/εταίροι του έργου από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, δηλαδή αντιπροσωπεία του Δήμου Μαρώνεις-Σαπών και του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου του Κίρτζαλι της Βουλγαρίας. Εξετάστηκε η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ενόψει της υποβολής της Έκθεσης Προόδου, ενώ αναλύθηκαν οι δράσεις που κατά προτεραιότητα θα υλοποιηθούν στην τρέχουσα περίοδο υλοποίησης.