Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί όλους τους επαγγελματίες που έχουν λάβει άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2022 και κάνουν χρήση ατελώς του επιπλέον χώρου λόγω Covid-19, να προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου με την υφιστάμενη άδεια προκειμένου να ανανεωθεί έως και τις 15/01/2023 όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 65 του Νόμου 4688/2020, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 82 του Νόμου 4975/2022 (ΦΕΚ 187/30-09-2022 τεύχος Ά).

Τονίζεται πως όσοι θέλουν να κάνουν χρήση με βάση την παραπάνω διάταξη, θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να εκδώσουν την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2022.