Από αύριο Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 ξεκινά στον Δήμο Κομοτηνής η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται:

  • είτε ηλεκτρονικά απ’ ευθείας από τους ενδιαφερόμενους με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr
  • είτε στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών Δήμου Κομοτηνής – Πρόνοια (Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου, κατά τις ώρες 09:00-14:00, τηλέφωνα επικοινωνίας 2531022535 και 2531082104).

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στην Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών Δήμου Κομοτηνής – Πρόνοια.

Αίτηση υποβάλλεται από αυτόν στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Απαραίτητα στοιχεία  που πρέπει να έχει μαζί του ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι:

  1. Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τρέχοντος φορολογικού έτους που έχει εκκαθαρισθεί.
  2. Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους.
  3. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).
  4. Αστυνομική Ταυτότητα ή άδεια διαμονής σε ισχύ (ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της για αλλοδαπούς).
  5. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
  6. Εκτύπωση ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
  7. Λογαριασμό ΔΕΗ.
  • Κάτοικοι άλλων Δήμων απευθύνονται στους οικείους Δήμους.

Περισσότερες πληροφορίες: www.epidomastegasis.gr