Από την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 θα υποβάλλονται αιτήσεις για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1 του Δήμου Κομοτηνής.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, και την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

στη διεύθυνση: Δήμος Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69133, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψη κ. Δημητρίου Καρακώτσιου, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313-52443, 25313-52470.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής, στις τελευταίες προκηρύξεις (https://www.komotini.gr/teleytaies-prokirixeis).

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά δεκατριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κομοτηνής.