Δήμος Κομοτηνής: Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων έτους 2019

Τα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
LOGO ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2019, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομοτηνής, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λπ.), αλλά σχετίζεται με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του συλλόγου. Για τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ, ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αιτούμενη επιχορήγηση μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ, είναι τα κάτωθι:

  • Ο φορέας που ζητά την επιχορήγηση πρέπει να έχει υποβάλει προς τον Δήμο αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση (σχέδιο δράσης) με τον αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και το χρονικό εύρος που θα λάβει χώρα η εκάστοτε εκδήλωση.
  • Συνολικό απολογισμό δράσεων έτους 2018 του φορέα που ζητά την επιχορήγηση.
  • Καταστατικό του συλλόγου.
  • Πρακτικό σύστασης σε σώμα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου (πρακτικό Γ. Σ. έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων) και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2018 από τον Δήμο Κομοτηνής και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το τρέχον έτος.
  • Φωτοαντίγραφα των παραστατικών του απολογισμού της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2018 και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων- εξόδων (για συλλόγους που έχουν χρηματοδοτηθεί το 2018).
  • Φορολογική ενημερότητα (για ποσό πάνω από 1.500€).

Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000 € απαιτείται εκτός των παραπάνω, ασφαλιστική ενημερότητα και εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΜΕΦ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Οι αιτήσεις και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν έως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, Πλατεία Βιζυηνού 1. Αιτήματα επιχορήγησης που έχουν υποβληθεί έως σήμερα θα ληθφούν υπόψη.

Μετά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να προσκομίσει στη Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι το Σωματείο υφίσταται.
  • Βεβαίωση από την Διεύθυνση Δημόσις Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας από την οποία να προκύπτει ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99 βιβλία και έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία αρχαιρεσιών και οικονομικού απολογισμού.
Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood