Ο Δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης, αφού έλαβε υπ’ όψη τις σχετικές διατάξεις, όρισε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφούσας παράταξης “Κοινωνία Πολιτών”, Χρήστο Νάκο, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας/Δια Βίου Μάθησης – Προγραμματισμού/ Οργάνωσης/Πληροφορικής, με θητεία από 1-7-2020 έως 31-8-2021.

Ως εκ τούτου, του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

Α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης όπως τις προβλέπει το άρθρο 15 παρ.δ’ του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής. 

Ενδεικτικά μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

· Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων, η εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τις υφιστάμενες δομές προσχολικής εκπαίδευσης και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους και η εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών.

· Η εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και σε συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη αυτών.

· Η εποπτεία της κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων. Η μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα των σχολικών κτηρίων έχοντας την εποπτεία και τον έλεγχο του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τα καθήκοντα αυτά (σχολικοί φύλακες, σχολικές καθαρίστριες).

· Η εποπτεία κάθε θέματος που σχετίζεται με τους σχολικούς τροχονόμους.

· Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

· Η εποπτεία της κατάρτισης του τοπικού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (νόμος 3879/2010, άρθρο 8) σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

· Η μέριμνα για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

· Η επίβλεψη και ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κομοτηνής, που εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το οποίο οργανώνεται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

· Η εποπτεία της οργάνωσης, του προγραμματισμού και ο συντονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

· Η συνεργασία με Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Κοινωνικούς Φορείς κλπ. που ασχολούνται με το βιβλίο.

· Η διοργάνωση παρουσιάσεων βιβλίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων που προάγουν το έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

· Η εποπτεία της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία δύναται να υπαχθεί ο Δήμος και το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

· Η εισήγηση, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου, στα αρμόδια όργανα του Δήμου των θεμάτων αρμοδιοτήτων ως άνω και η ευθύνη της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των οργανικών μονάδων που ανήκουν στις ως άνω υπηρεσίες.

Β) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των κάτωθι αναφερομένων λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και συγκεκριμένα:

· Την παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των λειτουργιών που συνδέονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας τόσο εντός του Δήμου όσο και στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου με τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.

· Τη διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των ζητημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

· Την εποπτεία του σχεδιασμού της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων του Δήμου.

· Η παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου.

· Η μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.

· Η μέριμνα για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.

· Η εποπτεία της ασφάλειας των δεδομένων και της βελτίωσης της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.

· Η επίβλεψη της εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).

· Ο σχεδιασμός σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ειδικών προγραμμάτων πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και τη μέριμνα για την πραγματοποίησή τους.

· Η μέριμνα για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: (α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, (β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, (γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.

· Η εισήγηση, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου, στα αρμόδια όργανα του Δήμου των θεμάτων αρμοδιοτήτων ως άνω και η ευθύνη της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων.

Γ) Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφήαδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των οργανικών μονάδων που ανήκουν στις ως άνω υπηρεσίες.