Δήμος Κομοτηνής: Αυξημένος προϋπολογισμός για το 2022 παρά την κρίση

Δημήτρης Πολιτειάδης: "Σε προτεραιότητα το τρίπτυχο Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Έργα",
c168f2e6-screenshot-356

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κομοτηνής για το 2022.

“Υπέρ”, ψήφισαν η “Κοινωνία Πολιτών” και ο “Σπάρτακος”, ενώ απείχαν η “Σύμπραξη Προοπτικής”, η “ΠΟΛΗτική Ανατροπή” και η “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Για προϋπολογισμό “ισοσκελισμένο, που ανταποκρίνεται στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε πρωτότυπες, εξυπηρετεί βραχυχρόνιους στόχους, και είναι εναρμονισμένος σε έναν μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο, προτάσσοντας το τρίπτυχο Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Έργα”, μίλησε στην εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Πολιτειάδης.

Με τελικό ποσό 55.298.556 €, που παρά την κρίση είναι αυξημένο κατά 1.635.826 € έναντι του προϋπολογισμού του 2021, ο προϋπολογισμός καλύπτει όλες τις απαιτούμενες ανάγκες αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα έσοδα.

Ολόκληρη η εισήγηση του Δημήτρη Πολιτειάδη:

“Το σχέδιο του προϋπολογισμού, για το οποίο τηρηθήκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και οδηγίες που δόθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, αφού πέρασε από όλα τα προβλεπόμενα για την κατάρτιση στάδια (εκτελεστική επιτροπή, παρατηρητήριο, κ.λπ.), έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση, για να αποτελέσει το πλάνο των ενεργειών μας για το έτος 2022.

Παράλληλα καταθέτουμε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο  δράση βάσει του οποίου γίνεται καταμερισμός της εξέλιξης των μεγεθών ανά μήνα, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους, και όπου χρειάζεται και υπάρχουν αποκλείσεις, να παρεμβαίνουμε άμεσα κάνοντας όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού έχει συνταχθεί  με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και όχι τις ανάγκες. Με βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 7μήνου του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη της ίδιας περιόδου του 2020, και αφού λάβαμε υπ’ όψη και τον συσχετισμό εισπράξεων και πληρωμών του 2020 και του 2021, καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό με γνώμονα την ειλικρίνεια και τον ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις παραμέτρους που απορρέουν τόσο από τις αποφάσεις των τελών για το έτος 2022, όσο και από την κάλυψη του Δήμου από τις επιχορηγήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ανταποκρίνεται στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε πρωτότυπες, εξυπηρετεί βραχυχρόνιους στόχους, και είναι εναρμονισμένος σε έναν μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο. Είναι επηρεασμένος από τη μείωση εσόδων λόγω της οικονομικής, υγειονομικής, ενεργειακής κρίσης, πλην όμως διαθέτει και στοιχεία ανάπτυξης.

  • Η  πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη γενικών αναγκών από τους Κεντρικόuς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611), ποσού 8.746.701,84 €, είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από την  πρώτη μηνιαία τακτική κατανομή του έτους 2021 επί  δώδεκα μήνες, ενώ η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων, ποσού 26.280 €, είναι ίση με το ποσό της πρώτης κατανομής για το χρονικό Διάστημα Ιανουάριου–Απρίλιου του έτους 2021 επί 3. Σύνολο: (8.746.701,84 + 26.280,00) = 8.772.981,84 €.
  • Οι πιστώσεις που εγγράφονται στο προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και των σχολικών τροχονόμων, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2021 επί 4, ήτοι: 203.000,00Χ4=812.000 € (Κ.Α. Εσόδου 4311.01 και αντίστοιχα Κ.Α Εξόδων 00.6711.01 και 00.6711.02).
  • Η πίστωση που εγγράφεται στο προϋπολογισμό για τις  επενδυτικές δαπάνες των Δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.), είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στον Δήμο, επί 4, ήτοι: 284.152,50Χ4=1.136.610 (K.A.Εσόδου 1311.01).
  • Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτηρίων, υπολογίστηκαν στο ποσό που αποδόθηκε κατά το έτος 2021, ήτοι: 218.700 (Κ.Α. Εσόδου 1312.01).
  • Τέλος, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2021, ήτοι: 45.000 €.

Οι επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 για νέα έργα, θα  εγγραφούν όταν θα υπάρξει σχετική απόφαση ένταξης.

Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν ανταποδοτικές εργασίες (όπως η υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού), έγιναν με γνώμονα το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν, σε συνδυασμό με το κόστος παροχής της υπηρεσίας.

Συνοπτικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2022, εμφανίζει την παρακάτω εικόνα:

  • Σύνολο Εσόδων: 55.298.556,75 €
  • Σύνολο Εξόδων: 55.282.199 €

Αποθεματικό: 16.357,75 €

Δήμος Κομοτηνής: Αυξημένος προϋπολογισμός για το 2022 παρά την κρίση
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής, Δημήτρης Πολιτειάδης.

Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι να καλύψει τις σταθερές δαπάνες του Δήμου, διατηρώντας τις δαπάνες αυτές στα περσινά περίπου επίπεδα, ενώ στις  κοινωνικές δαπάνες προστίθεται και το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) ποσού 4.130.000 €.

Με τελικό ποσό 55.298.556 €, αυξημένο κατά 1.635.826 € έναντι του προϋπολογισμού του 2021, παρά την κρίση, καλύπτουμε όλες τις απαιτούμενες ανάγκες αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα έσοδα.

Σε γενικές γραμμές, επί του συνολικού ποσού των κονδυλίων του προϋπολογισμού, αν αφαιρεθούν οι σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία, ρεύμα, φορολογία, κ.ά.) στο υπόλοιπο που απομένει, προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη των δαπανών των τριών στόχων που έχουμε θέσει: Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Έργα.

Έτσι λοιπόν, ποσό 5.146.000 € διατίθεται για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής πολιτικής. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος που προκύπτει για τους δημότες μας από τη συμμετοχή του Δήμου μας σε διάφορα προγράμματα που έχουν ως σκοπό μαζί με τα κονδύλια που διατίθενται μέσω προϋπολογισμού, να βοηθήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.

Για πολιτιστικούς σκοπούς έχουμε προϋπολογίσει ποσό 715.000 € για να καλύψουμε ανάγκες εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ, του ΔΗΠΘΕ αλλά  και των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Για έργα, το ποσό που έχει προϋπολογιστεί συμβαδίζει με το τεχνικό πρόγραμμα που πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι λοιπόν, μετά την οικονομική εξυγίανση του Δήμου, υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για έργα και εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε το μεγαλύτερο μέρος να καλυφθεί από επιδοτήσεις, εκμεταλλευόμενοι τα αναπτυξιακά προγράμματα.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων του προϋπολογισμού καταλήγει στην τοπική αγορά και έτσι ο Δήμος μας αποτελεί τον μεγαλύτερο τοπικό οργανισμό που ενισχύει την τοπική αγορά και πληρώνει χωρίς καθυστέρηση τις υποχρεώσεις του, ενισχύοντας τα εισοδήματα των δημοτών του.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με την σύνταξη του παρόντος σχεδίου, και ιδιαίτερα το προσωπικό της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, του οποίου η σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά είχε ως αποτέλεσμα να καταθέσουμε και φέτος έναν αξιόλογο, ρεαλιστικό, και υλοποιήσιμο προϋπολογισμό”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood