Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο “Αποκατάσταση διατομής χανδάκων και βλαβών από πλημμύρες για το έτος 2020”, ενέκρινε κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συνεδρίασής του το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, η εκτιμώμενη αξία για το σύνολο των εργασιών ανέρχεται σε 147.560 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να υποβάλουν προσφορά είτε για την παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση διατομής χανδάκων, είτε για για την παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες.