Από την 1η Μαΐου θα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος του έτους 2020 και ο Δήμος Κομοτηνής θα κληθεί να καθαρίσει με μηχανήματα χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης άχρηστων υλικών, καθώς και οικόπεδα με ξερά χόρτα, κλαδιά, άχρηστα υλικά κλπ, εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους, όπου σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 ο Δήμος έχει την υποχρέωση να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και να χρεώσει το σχετικό κόστος εργασίας και προστίμου στους ιδιοκτήτες.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Τετάρτη, προβλέπει την πρόσληψη συνολικά 10 ατόμων, των εξής ειδικοτήτων:

  • Δύο άτομα, κατηγορίας ∆Ε, ειδικότητας οδηγών αυτοκινήτων, με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και άνω, και με Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
  • Δύο άτομα, κατηγορίας ∆Ε, ειδικότητας οδηγών αυτοκινήτων με:
    α) άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και άνω, και με Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας
    (Π.Ε.Ι.).
    β) Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄(διαξονικού )
  • Έξι άτομα, κατηγορίας ΥΕ, εργατών πρασίνου

Οι παραπάνω προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών, ήτοι από 1-5-2020 μέχρι 31-8-2020.