Ένα νέο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει να υλοποιεί στο πλαίσιο του Black Sea Basin Project ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, το οποίο αφορά στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη μείωση των απορριμμάτων στους υγροτόπους.
Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής της Μαύρης Θάλασσας – BIOLEARN», και έχει διάρκεια 26 μήνες.
Συμμετέχουν έξι φορείς από πέντε χώρες:  Η τοπική κυβέρνηση της Αίνου και η επαρχιακή Διεύθυνση εθνικών πάρκων της Αίνου από την Τουρκία, η οργάνωση “Agricola” από την Ουκρανία, το Ίδρυμα Περιβάλλοντος του Καυκάσου από τη Γεωργία, η οργάνωση “Green Balkans” από τη Βουλγαρία, και ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης από την Ελλάδα. Κάθε φορέας συμμετέχει και με έναν υγρότοπο. Η Τουρκία με το Εθνικό Πάρκο της λίμνης Γκαλά, η Ουκρανία με το Δέλτα του Δούναβη, η Γεωργία με την περιοχή του Κεντρικού Κολκέτη, η Βουλγαρία με τη λίμνη Πομόρι, και η Ελλάδα με το Δέλτα του Έβρου.
Στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση της προσοχής των τοπικών κοινοτήτων και των επισκεπτών/τουριστών για τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν οι ασυνείδητες καθημερινές τους δραστηριότητες στο τοπικό οικοσύστημα, που σχετίζεται με τη ρύπανση των υδάτων μέσω της χρήσης παράνομων χώρων απόρριψης σε υδάτινες πηγές, της εγκατάλειψης παλαιών σχισμένων διχτυών σε λεκάνες απορροής, της απερίσκεπτης χρήσης πλαστικών σακούλων, και της ανεξέλεγκτης διάθεσης γεωργικού, χημικού και αλιευτικού εξοπλισμού στην επικράτεια αυτών των πολύ σημαντικών υγροτόπων.
Οι εταίροι έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν βιώσιμους δεσμούς και να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών εταίρων, με σκοπό την κοινή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο και τη μείωση της ρύπανσης σε σημαντικούς υγροτόπους της λεκάνης απορροής. Για τον σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
  • Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων μεταξύ των εταίρων και των ενδιαφερόμενων ινστιτούτων. Επενδύσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός δικτύου κέντρων δραστηριοτήτων τα οποία θα υλοποιούν δράσεις κάτω από μια κοινή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική προσέγγιση με τίτλο «Στοπ στα σκουπίδια» και «Σώσε το περιβάλλον».
  • Υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τοπικές ομάδες-στόχους, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη ρύπανση και τους απορρέοντες κινδύνους στα τοπικά οικοσυστήματα.
  • Υλοποίηση εκστρατειών καθαρισμού για τη μείωση της τοπικής ρύπανσης στις περιοχές του προγράμματος.
Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης έχει αναλάβει να εξασφαλίσει την καλύτερη συνεργασία και την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των εταίρων, μέσω της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης των ποσοτήτων και τύπων απορριμμάτων, διεθνών εργαστηρίων, σύνταξης ενός εγχειριδίου βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών, προετοιμασίας μιας κοινής προσέγγισης εκμάθησης και της δημιουργίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, θα συμμετέχει και σε άλλες δράσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς, εκστρατείες καθαρισμού, εκτυπώσεις φυλλαδίων, τοποθέτηση πινακίδων, ψηφιακές δράσεις, δημιουργία ενημερωτικών περιπτέρων.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος έχει δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα: http://bio-learn.org/