Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο Ιούλιο και εξυπηρετεί τη σύσταση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), είναι πλέον διαθέσιμη και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Εντός του επόμενου μήνα, δε, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη και για τη σύσταση Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.).

Έτσι θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς θα είναι πλέον εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό για όλες οι νομικές μορφές εταιρειών.

Από την έως σήμερα λειτουργία της e-ΥΜΣ, προκύπτει η θετική ανταπόκριση των ενδιαφερομένων να συστήσουν εταιρεία, με τον αριθμό των συστάσεων να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό.

Συγκεκριμένα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν μέχρι σήμερα συσταθεί:

  • 2.093 ΙΚΕ
  • 184 Ο.Ε.
  • 134 Ε.Ε.

Η επιτυχία της e-ΥΜΣ οφείλεται τόσο στη μείωση του κόστους και του χρόνου σύστασης μιας εταιρείας, όσο και στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της e-YMS, δηλαδή έως 21-7-2019 η σύσταση εταιρείας είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της φυσικής ΥΜΣ. Συγκεκριμένα, θα ανέρχεται στα 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Όσον αφορά τον χρόνο σύστασης, υπογραμμίζεται ότι ελάχιστος χρόνος που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Ως προς τη διαδικασία, η σύσταση ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφών, καθώς συμπληρώνονται μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ. και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τόσο στη φυσική όσο και στην ηλεκτρονική υπηρεσία, δεν απαιτείται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας των ενδιαφερόμενων ιδρυτών.

Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι από το 2013 (άρθρο 3 του ν. 4156/2013) έχει καταργηθεί η υποχρεωτική ύπαρξη και χρήση της εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά νομικό τύπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).