Στην πρόσληψη ενός ατόμου Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιακών λειτουργιών του καταστήματός τους στις Σάπες Ροδόπης, προχωρούν τα ΕΛΤΑ.

Απαιτούμενα προσόντα

– Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

– Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του Δήµου Μαρώνειας-Σαπών. Για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση µόνιµης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου ∆ήµου, µε την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι µόνιµος κάτοικος του Δήµου αυτού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι τις 4/2/2020 σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄
5. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά.

Ανώτατο όριο εµπειρίας: 60 ακέραιοι µήνες.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε πάλι ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Κ. Σαπών, Βραδέλη ∆ηµητρίου 8, 693 00 Σάπες, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π∆5.3 /369/ 311.31/27.01.2020, (τηλ. επικοινωνίας: τηλ. 25320 22097)
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι 6 ηµέρες και λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2020.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%9E%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%9A%CE%A7%CE%97?inline=true