Την αδιάκοπη συνέχιση της λήψης αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τα όσα συμβαίνουν με τον κορωνοϊό, διασφαλίζει η Κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Όπως είχε αναδείξει ο AIRETOS, οι δυνατότητες που μέχρι χθες παρείχε το θεσμικό πλαίσιο για να λαμβάνονται αποφάσεις υπό ασφαλείς για την υγεία συνθήκες, ήταν ελλιπείς, καθώς δεν κάλυπταν όλα τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, αλλά ιδίως τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, και σε αυτά όχι όλες τις περιπτώσεις.

Το ζήτημα ρυθμίζεται οριζόντια με την παρ. 1 του αρ. 10 της ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Η διάταξη αφορά:

  • Τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ήτοι για παράδειγμα Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
  • Όλα τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, η λήψη αποφάσεων από τα ανωτέρω όργανα μπορεί να πραγματοποιείται ως εξής:

  • δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και την παρ. 2 αντιστοίχως του αρ. 184 του ν. 4635/2019.
  • δια τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Επιπλέον ορίζεται ότι στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των Συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το Φ.Ε.Κ. (Α’ 55/11.3.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 12.3.2020) με την ΠΝΠ.

πηγή: airetos.gr

επιμέλεια: inkomotini.news