Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η παράταξη του κ. Καδή Ισμέτ “Δημοκρατική Συνεργασία” του δημοτικού συμβουλίου Ιάσμου, έναντι της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου.
Την προσφυγή την είχε υπογράψει συνολικά η παράταξη του κου Καδή, εκτός του κ. Μαντρατζή Χασάν.
Η 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού εγκρίνεται όπως κατατέθηκε από τη δημοτική αρχή.
Η σχετική Απόφαση της ΑΔΜΘ:
“ΘΕΜΑ: “Εξέταση προσφυγής των κ.κ. Καδή Ισμέτ του Χουσεΐν, Ιμάμ Τζανέρ του Κιασήφ, Μεμέτ Οτζιάν του Μεμέτ, Καρά Χασάν Μουζδάτ του Ισμαήλ, Μουμίν Καάν του Χουσεΐν και Ιδρύς Ναδήρ του Αρήφ, κατά της αρ. 38/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου”.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
  1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 214, 227, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 και ισχύουν.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
γ) Την υπ. αρ. 15 Εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 5370/02-02-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
ε) Την αρ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
στ) Την αριθ. 35748/30-05-2017(ΦΕΚ1971/ Β΄/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
  1. Την υπ. αρ 45/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιάσμου με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Ιάσμου.
  2. Την αρ. 38/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου «Περί αναμόρφωσης-τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους ως εξής («3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020)».
  3. Την από 21-04-2020 προσφυγή των αιρετών δημοτικών συμβούλων του Δήμου Ιάσμου Καδή Ισμέτ, Ιμάμ Τζανέρ, Μεμέτ Οτζιάν, Καρά Χασάν Μουζδάτ, Μουμίν Καάν, Ιδρύς Ναδήρ, κατά της αρ. 238/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου.
  4. Το αρ. 2329/04-05-2020 έγγραφο του Δήμου Ιάσμου.
Με την υπό κρίση προσφυγή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αρ. 38/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2020.
Επειδή σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 227 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6- 2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 118 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) ορίζονται τα εξής: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή  την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του επόπτη ΟΤΑ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών…. 5. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρών απορριφθεί.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 131 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) ορίζονται τα εξής: « 1.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ 30/1996) που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης…».
Επειδή με την αρ. 38/2020 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιάσμου αποφάσισε με 12 ψήφους υπέρ την αναμόρφωση-τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020) σύμφωνα με την κατατεθείσα εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και οικονομικής επιτροπής.
Επειδή βάσει του άρθρου 12 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/2019) «…8.Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης  πρότασης, είτε  υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική  επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9 . …9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση  της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων  και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2  του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».
Επειδή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4623/2019 υπογραμμίζεται ότι με τα άρθρα 8 έως 12 «ρυθμίζονται θέματα ψήφισης του τεχνικού προγράμματος (άρθρο 8), του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 9), του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας (άρθρο 10), του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών (άρθρο 11) και της ψήφισης προϋπολογισμού σε δήμους και περιφέρειες (άρθρο 12). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις μπορούν να συντάξουν και να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Η εναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που συντάσσει ο προτείνων, στην οποία αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του υπό κρίση ζητήματος, και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του δήμου ή της περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρότασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019, και όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού, προκειμένου να κατατεθεί οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση προς συζήτηση και ψήφιση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
Επειδή υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της Δημοκρατικής Συνεργασίας ψήφισαν 14 δημοτικοί σύμβουλοι, δίχως όμως να υπάρχει η απαραίτητη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσία του Δήμου.
Επειδή έγκυρες είναι οι ψήφοι υπέρ της πρότασης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έλαβε 12 ψήφους.
Επειδή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και άρα για την έκδοση της τροποποιητικής απόφασης απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
Επειδή παρά το γεγονός ότι η μεταφορά της πίστωσης από αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την άποψη μας δεν καλύπτει οποιεσδήποτε δαπάνες μη εμπίπτουσες στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, εντούτοις όμως υποχρεωτική και απαραίτητη κρίνεται η διαδικασία του άρθρου 12 του Ν.4623/2019.
Επειδή η αρ. 38/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου είναι επαρκώς και πλήρως αιτιολογημένη, περαιτέρω δε κατά την κρίση μας νομίμως έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4623/2019.
Εν όψει των ανωτέρω
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Απορρίπτουμε την από 21-04-2020 προσφυγή των δημοτικών συμβούλων κ.κ Καδή Ισμέτ, ΙμάμΤζανέρ, Μεμέτ Οτζιάν, Καρά Χασάν Μουσδάτ, Μουμίν Καράν και Ιδρύς Ναδήρ του Δήμου Ιάσμου, κατά της αρ. 38/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου νόμου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής”.