Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο πίνακας επιμερισμού των ποσών που παρακρατήθηκαν από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως και 31.12.2019, και τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υβριδικοί Σταθμοί.
Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων, κατά την 31η Ιουλίου 2020.
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τις 3/9/2020, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών».
Η απόφαση αφορά και σε επτά Κοινότητες του νομού Ροδόπης:
  • Νέδας Δήμου Αρριανών: 1.374,40 € (αριθμός σταθμών: 1).
  • Πλαγιάς Δήμου Αρριανών: 199.830,35 € (αριθμός σταθμών: 2).
  • Κέχρου Δήμου Αρριανών: 907.091,05 € (αριθμός σταθμών: 8).
  • Οργάνης Δήμου Αρριανών: 282.296,59 € (αριθμός σταθμών: 4).
  • Δρύμης Δήμου Αρριανών: 28.255,15 € (αριθμός σταθμών: 1).
  • Εσοχής Δήμου Αρριανών: 13.853,20 €(αριθμός σταθμών: 1).
  • Νέας Σάντας Δήμου Σαπών: 254.192,26 € (αριθμός σταθμών: 3).