“Άνοιξε” το Leader για ιδιώτες με τον αρχικό προϋπολογισμό της σχετικής Προκήρυξης της Αναπτυξιακής Ροδόπης-Ξάνθης να ανέρχεται στα 4.250.000 ευρώ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 10/4 και εκπνέει στις 12/7.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές:

  • Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό, και τις 100.000 € για άυλες πράξεις.
  • Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια, ωστόσο ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, παρ’ όλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο της πράξης, και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.
  • Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis, η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000 € την τριετία, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
  • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμος κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.