Τη σύσταση 341 οργανικών θέσεων για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, δεδομένης της αναστολής προσλήψεων προσωπικού κατά τα έτη της κρίσης και εν συνεχεία, λόγω των περιορισμών και των ανώτατων ορίων που τέθηκαν στις προσλήψεις, τα παραπάνω ιδρύματα απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης κενών θέσεων προσωπικού και προκειμένου να καλυφθούν όλως επείγουσες ανάγκες, οι οποίες συνίστανται στην παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, οι ως άνω φορείς προχώρησαν κατά διαστήματα στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στους ως άνω φορείς έχουν σκοπό την αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των ανωτέρω, εξόχως σημαντικών για το κοινωνικό σύνολο, αναγκών.

Οι μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα γίνουν μέσω του ΑΣΕΠ, ενώ οι αντίστοιχες προκηρύξεις ορίζεται να εκδοθούν το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Πώς κατανέμονται οι 341 θέσεις

  1. Στα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συστήνονται 286 οργανικές θέσεις,
  2. Στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας συστήνονται 6 οργανικές θέσεις,
  3. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) συστήνονται 15 οργανικές θέσεις,
  4. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) συστήνονται 24 οργανικές θέσεις, και
  5. Στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) συστήνονται 10 οργανικές θέσεις.

Ειδικότερα, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συστήνονται 35 θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατατάσσονται, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 7 θέσεις:

α) Κλάδου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – 1 θέση
β) Κλάδου Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής – 1 θέση
γ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας – 2 θέσεις
δ) Κλάδου Νηπιαγωγών – 1 θέση
ε) Κλάδου Ψυχολόγων – 2 θέσεις

  • Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 5 θέσεις:

α) Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού – 1 θέση
β) Κλάδου Εργοθεραπευτών – 1 θέση
γ) Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας – 2 θέσεις
δ) Κλάδου Λογοθεραπευτών – 1 θέση

  • Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 21 θέσεις:

α) Κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων/Βοηθών Νοσηλευτών – 10 θέσεις
β) Κλάδου Κοινωνικών Επιμελητών/Φροντιστών Παιδιών – 3 θέσεις
γ) Κλάδου Μαγείρων – 2 θέσεις
δ) Κλάδου Οδηγών – 3 θέσεις
ε) Κλάδου Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ – 2 θέσεις
στ) Κλάδου Τεχνικών Ειδικοτήτων (Ηλεκτρολόγων) – 1 θέση

  • Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – 2 θέσεις:

α) Κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – 2 θέσεις