Ακυρώνεται, εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η τελετή ορκωμοσίας του τμήματος Ιατρικής Αλεξανδρούπολης του ΔΠΘ, η οποία υπό κανονικές θα πραγματοποιείτο στις 7 Αυγούστου.

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται οτι η απονομή του τίτλου σπουδών θα γίνει κατ΄εξαίρεση μόνο στους/στις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη τη χορήγηση του πτυχίου και δεν τους αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/32/2-7-2020 (ΦΕΚ 2784/Β/9-7-2020) Απόφαση της Συγκλήτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τμήματος έχει ως εξής:

“Νεότερες εξελίξεις αναγκάζουν το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Θράκης, όπως και όλα τα άλλα Τμήματα Ιατρικής, να προβεί στην ακύρωση της διαδικασίας απονομής πτυχίων στους αποφοίτους, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα
20:00.

H τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων θα πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν με έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η απονομή του τίτλου σπουδών θα γίνει κατ΄εξαίρεση μόνο στους/στις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη τη χορήγηση του πτυχίου και δεν τους αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/32/2-7-2020 (ΦΕΚ
2784/Β/9-7-2020) Απόφαση της Συγκλήτου.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι:

1. Υποβολή αίτησης του/της ενδιαφερομένου/ης φοιτητή/τριας προς τη Γραμματεία του Τμήματος (ηλεκτρονική αποστολή στο protocol@med.duth.gr), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται οπωσδήποτε το πτυχίο ή δίπλωμα και δεν του/της αρκεί η βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι λόγοι πρέπει να αποδεικνύονται.
2. Η αίτηση θα αξιολογείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται, κατά περίπτωση.
3. Θα ακολουθεί ενημέρωση του/της ενδιαφερομένου/ης είτε σε περίπτωση έγκρισης είτε σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του/της.
4. Κατόπιν, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα υποβάλλει γραπτή καθομολόγηση. Ειδικότερα, θα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται), στην οποία θα αναγράφει τον θεσμοθετημένο θρησκευτικό όρκο του Τμήματός του/της, εφόσον επιθυμεί ορκωμοσία θρησκευτικού χαρακτήρα, ή προσωπική διαβεβαίωση-επίκληση της τιμής και της συνείδησής του/της, εφόσον επιλέγει τον πολιτικό όρκο. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του/της ενδιαφερομένου/ης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».
5. Ημερομηνία καθομολόγησης θα είναι η αναγραφόμενη ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης.
6. Στη συνέχεια, μετά την υποβολή της γραπτής καθομολόγησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει την αποστολή του τίτλου σπουδών στον/στην ενδιαφερόμενο/η”.