Ο Δήμος Ιάσμου έχοντας υπ’όψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 & 6 περ. 32 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017, Τεύχος Πρώτο) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
3.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α’).
4.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-3-2020 τεύχος Α’).
5.Τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.
6.Τις επείγουσες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και του ΕΟΔΥ.
7.Το γεγονός κήρυξης πανδημίας λόγω του κορωνοϊού από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού στα πλαίσια προάσπισης της δημόσιας υγείας.
8.Το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας ή επαρκές προσωπικό άλλων Υπηρεσιών που να μπορεί να εξασφαλίσει την ελεγχόμενη προσέλευση των Δημοτών στις λαϊκές αγορές του Δήμου, με τρόπο που να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να αποφεύγεται ο κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την αναστολή λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Ιάσμου και Σώστη έως τις 30 Απριλίου 2020.