Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), ενημερώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μελών της, σε πλήρη απαρτία στις 30 Ιουνίου 2020, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, και στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2769/04-07-2019), να εφαρμόσει τα ακόλουθα για τις παραλαβές Συσπόρου Βάμβακος της Εσοδείας 2020/2021:
“α) Έκαστο εκκοκκιστήριο θα προβαίνει σε μέτρηση του ποσοστού υγρασίας συσπόρου βάμβακος και αναγραφή στα δελτία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, για κάθε εισερχόμενη παρτίδα του παραδιδόμενου προϊόντος
β) Η αναρτημένη στην είσοδο εκάστου εκκοκκιστηρίου τιμή αγοράς του συσπόρου βαμβακιού από τους παραγωγούς, θα αναφέρεται σε σύσπορο βαμβάκι της ποιότητας τύπος με υγρασία 13%-15%. Σε περίπτωση αποκλίσεων της υγρασίας από το όριο της ποιότητας τύπος, προτείνεται η υιοθέτηση του κάτωθι πλαισίου:
  • Εάν η Μέση Υγρασία Συσπόρου Βάμβακος είναι κάτω του 13%, να αυξάνεται η τιμή του προϊόντος σε ίσο ποσοστό με την διαφορά κάτω του 13%.
  • Σε περίπτωση που η Μέση Υγρασία Συσπόρου Βάμβακος είναι πάνω από 15%, να εφαρμόζονται μειώσεις της τιμής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος.
γ) Δεν θα γίνουν παραλαβές Συσπόρου Βάμβακος που έχει συλλεχθεί με μηχανές απογύμνωσης φυτού Βάμβακος (μηχανές Stripper).
Τα ανωτέρω προτείνονται όταν επικρατούν φυσιολογικές/κανονικές συνθήκες συγκομιδής. Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτές που επικράτησαν τελευταία στην Κεντρική Ελλάδα, δύναται σε συνεννόηση με το συνεργαζόμενο εκκοκκιστήριο του κάθε παραγωγού να υιοθετηθούν διαφορετικές πρακτικές κατά τη συγκομιδή και παραλαβή του προϊόντος”.