Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής, στο πλαίσιο του νόμου 4.611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) και της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145Α/2019) “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού”, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019.

Ο νόμος ορίζει ότι:

  • οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 16/12/2019.
  • οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων).
  • η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.