Βάσει των διατάξεων του Ν. 4647/2019 (Άρθρο 51, παρ. 2) οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, και διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές από τις δηλώσεις, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 01.01.2020.

Δοθέντων τούτων, ο Δήμος Κομοτηνής καλεί τους υπόχρεους για δήλωση ακινήτων, καταβολή τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), και τελών καθαριότητας και φωτισμού, που:
α) έχουν διαφορές στην επιφάνεια των δηλωμένων ακινήτων τους, και
β) δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ακινήτων,
όπως το αργότερο μέχρι 31-03-2020 προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας προκειμένου να υποβάλλουν:
– Δήλωση με τα ορθά τ.μ. της επιφάνειας των πάσης φύσεως δηλωμένων ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους.
– Δήλωση με τα ορθά τ.μ. της επιφάνειας των δηλωμένων μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους, (πάσης φύσεως κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμών).
– Αρχική δήλωση για τα αδήλωτα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους (πάσης φύσεως κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών) για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. από 01-01-2020.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι:
1) Αίτηση προς την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Κομοτηνής, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, στην οποία να αναγράφουν: σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 2 του 4647/2019 επιθυμούν τη δήλωση ή τη διόρθωση των τ.μ. των ακινήτων τους με τα ορθά τ.μ., σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Ε9. Επιπλέον, εκτός των άλλων στοιχείων, στην αίτηση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν το Α.Φ.Μ. τους, τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται, το e-mail τους, που έχουν δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (Α.Α.Δ.Ε.) και τα τηλέφωνά τους, σταθερό και κινητό.
2) Συμβόλαιο ή οικοδομική άδεια ιδιοκτησίας.
3) Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου, για τη διορθωτική δήλωση ή διακοπή ΔΕΔΔΗΕ
4) Ε9
5) Δήλωση ένταξης αυθαιρέτου ( σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή)
6) Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. (όταν υποβάλλεται αρχική δήλωση)
7) Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι δεν ηλεκτροδοτούνται ούτε χρησιμοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2531352455 του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής.