Στην Προκήρυξη για την πρόσληψη συνοριακών φυλάκων (ΑΔΑ: ΡΖΤΝ46ΜΤΛΒ-ΣΙ8), εκτός των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται και βεβαίωση μονίμου κατοικίας για τους υποψηφίους του Έβρου καθώς μοριοδοτείται η εντοπιότητα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται «Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι ως άνω βεβαιώσεις κατοικίας, θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται – πιστοποιούνται τα εξής:…Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης». Δηλαδή  η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει κατοικίας να είναι μεταγενέστερη της 27-1-2020. Έτσι, καλούνται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ήδη έχουν λάβει σχετική βεβαίωση, να ζητήσουν νέα, για να είναι σύμφωνοι με την προκήρυξη.