Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο – “σκούπα” με σωρεία ρυθμίσεων διαφόρων Υπουργείων, υπό τον τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». Το Ν/Σ θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί τροχάδην με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Κατεπείγουσα διάταξη λοιπόν κατά το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι το 47ο άρθρο που αυξάνει τους Αντιδημάρχους. Συγκεκριμένα, προστίθεται νέα παράγραφος στο αρ. 59 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από τον Κλεισθένη (ν. 4555/2018) και στη συνέχεια διαρκώς τροποποιείται από τη νυν Κυβέρνηση με τους νόμους της 4623/2019, 4625/2019 και 4635/2019. Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον Αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου Αντιδημάρχων. Ρητά ορίζεται ότι αυτή η νέα κατηγορία Αντιδημάρχων θα είναι άμισθη, δεν θα δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. Και επειδή ως γνωστόν ο κανόνας είναι ότι σε κάθε Δήμο ο αριθμός των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών εξαρτάται από τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, το ΥΠΕΣ εισάγει σχετική εξαίρεση. Το κατατεθέν άρθρο αναφέρει πως ο αριθμός των άμισθων Αντιδημάρχων δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό των Ειδικών Συμβούλων–Συνεργατών.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Υπουργοί υπογράφουν ότι σκοπός της ρύθμισης είναι «η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων» και πως οι Αντιδήμαρχοι αυτοί θα «υπηρετούν τιμητικά».

Δείτε ΕΔΩ το απόσπασμα του κατατεθέντος πολυνομοσχεδίου με το Κεφάλαιο διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών, και ΕΔΩ το αντίστοιχο κομμάτι της Αιτιολογικής Έκθεσης.