Ολοκληρώθηκε, μετά από εντατική διαβούλευση και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι θέσεις που κατατέθηκαν, η κανονιστικά προβλεπόμενη οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, και αποστέλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ελλάδα ακολούθησε όσα προβλέπονταν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1.305/2013 και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύσουν οι ενισχύσεις στήριξης των Ελλήνων αγροτών, και ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αδικίες σε καμία περιοχή.

Αυτό ήταν και το πνεύμα της διαδικασίας διαβούλευσης που προηγήθηκε, με βάση την πρόταση για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών της αρμόδιας Υπηρεσίας και τη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Η πιστή εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών κριτηρίων, προκύπτει και από την έγκριση που έχει λάβει η εφαρμοσθείσα μεθοδολογία της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτός είναι ο τελικός χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώραςΗ τελική μεθοδολογία οριοθέτησης είχε σαν αποτέλεσμα οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υποκείμενες σε φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα», να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη οριοθέτηση. Στην πρόταση της διαβούλευσης οι εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε 0,78 εκατ. εκτάρια, ενώ στον τελικό χάρτη φτάνουν τα  1,3 εκατ. εκτάρια.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2017, ο αριθμός των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης στις μειονεκτικές περιοχές με τη νέα οριοθέτηση, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Κατ’ επέκταση, και οι πόροι που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών απαιτήσεων του μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης, αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια σημερινά επίπεδα ή και ακόμη υψηλότερα, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των περιοχών που χάνουν τον χαρακτηρισμό τους και δεν περιλαμβάνονται στη νέα οριοθέτηση, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος της ενίσχυσης έως το 2020.

Επισημαίνεται ότι η νέα οριοθέτηση θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έγκρισή της από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ισχύσει με την πρόσκληση του μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης το 2019.

«Ο νέος χάρτης επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στη διαβούλευση, η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και ιδιαίτερα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορεί να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη χώρα μας», τονίζει ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης.